ဗဟုသုတ

“အိမ္မက္ မက္တက္သူမ်ားအတြက္ (အိမ္မက္က်မ္း)”

(က ) ႏွင့္ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ၾကာမ်ိဳးငါးပါးအနံ႔ကို ရႈရသည္ဟု ျမင္မက္မူ တည္ၾကည့္စြာ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာရအံ့။

၂။ ၾကာညိဳပန္းကို ပန္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူု မယားေကာင္းရအံ့။

၃။ ၾကာသြတ္အိုးႏွင့္ ေရခ်ိဳးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါးတို႔၏မွီခိုရာ ျဖစ္အံ့။ ၾကာသြတ္အိုးျမင္မက္မူ စည္းစိမ္မ်ားအံ့။

၄။ ၾကာပန္းစသည္ျမင္မက္မူ ဖ်ားနာအံ့။

၅။ ကြၽဲစီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ေက်းကြၽန္ရအံ့။

၆။ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ဝက္၊ ေျမေခြး၊ လင္းတ တိရစာၦန္တို႔ကို ျမင္မက္မူ ဥပါဒ္ေရာက္အံ့။

၇။ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ဝက္၊ ဆင္၊ ျမင္းတို႔အား ေကာင္းေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ျမင္မက္မူ နတ္စိမ္းတို႔ ႏွစ္သက္အံ့။

၈။ ကြၽဲခတ္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ျရန္ကီးစြာ ေတြ႕ရအံ့။

၉။ ကြၽဲထြက္ေျပးသည္ဟု ျမင္မက္မူ ရန္သူ၊ ကြၽန္အမႈလုပ္တို႔ ေျပးအံ့။

၁၀။ က်င္ႀကီးစြန႔္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ဥစၥာေလွ်ာအံ့။

၁၁။ က်င္ငယ္စြန႔္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဂုဏ္သေရေလွ်ာအံ့။

၁၂။ ကိုယ္ေပၚသို႔ ေလာက္တက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ဥစၥာရအံ့။ ေက်းကြၽန္၊ ကြၽဲ၊ ႏြားေသာ္ ရအံ့။

၁၃။ ကိုယ္ခႏၶာပုပ္သည္ဟု ျမင္မက္မူ တန္ခိုးႀကီးအံ့။

၁၄။ ကိုယ္မွာ အေၾကာင္အၾကားရွိသည္ဟု ျမင္မက္မူ မယားေကာင္းရအံ့။ ကိုယ္အေမြးရွည္သည္ကို မက္မူ လာဘ္ႀကီးရအံ့။ ကိုယ္ေယာင္ေတာက္ပသည္ဟု ျမင္မက္မူ တန္ခိုးႀကီးအံ့။

၁၅။ ေကာင္ေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ေႁမြကို ျမင္မက္မူ ၿပိတၱာ၊ သရဲ၊ သဘက္တို႔ ေက်းဇူးျပဳအံ့။ ေကာင္းေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ လင္းတကို ျမင္မက္မူ ေဇာ္ဂနီနတ္ခ်စ္ရအံ့။

၁၆။ ေကာင္းကင္၌ တည္ရွိေသာ ျပာသာဒ္တို႔တက္၍ ကာမဂုဏ္ခံစားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအမႉးျဖစ္ရအံ့။

၁၇။ ေကာင္းကင္ပ်ံတက္ တံခြန္လႊားျမင္မက္မူ ထင္ရွားရအံ့။

၁၈။ ေက်ာက္ဖ်ာအိမ္မိုး ျမင္မက္မူ အမ်ားသခင္ျဖစ္ရအံ့။

၁၉။ ေက်ာ္ဖ်ာထက္ေနရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အလြန္ေကာင္းအံ့။

၂၀။ ေက်ာက္ဖ်ာ္ကို မ်ိဳရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ေက်းဇူးသတင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းျဖစ္အံ့။

၂၁။ ၾကက္ခ်င္းခြပ္သည္ဟု ျမင္မက္မူ တရားေတြ႕ရအံ့။

၂၂။ ၾကက္၊ ငွက္တို႔၏ အေတာင္မ်ားကို စားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာရအံ့။

၂၃။ ကခုန္ျမဴးတူးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ မေကာင္း။

၂၄။ က်ားစြယ္၊ မိေက်ာင္းစြယ္ကို ရင္ခြင္ပိုက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အမ်ားတက္ ထူးခြၽန္သူ ျဖစ္ရ၏။

၂၅။ က်ားကို ျမင္မက္မူ မေကာင္း။

၂၆။ ကုန္းကိုတက္ၿပီးမွ က်င္းသို႔ဆင္း၍ ေခါင္းေဆးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဘုန္တန္းခိုးႀကီးအံ့။

၂၇။ ႂကြယ္ဝေသာသူကို ျမင္မက္မူ ေကာင္းက်ိဳးေရာက္အံ့။

၂၈။ က်က္ၿပီးသား လူသားကိုလည္းေကာင္း၊ လူ၏ လက္႐ုံးသားကိုလည္းေကာင္း စားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ထီေပါက္အံ့။

၂၉။ ကြန္းစင္အေခါင္ တက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲ ျဖစ္အံ့။

၃၀။ ကြမ္း႐ြက္၊ သစ္႐ြက္ စားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ပုဆိုးေကာင္း၊ အဝတ္ေကာင္းရအံ့။

(ခ ) ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ခ႐ုသင္းကို ျမင္မက္မူ ေဘးဥပါဒ္ေပ်ာက္ကင္းအံ့။

၂။ ခ႐ုသင္းေပးလာသည္ကို ျမင္မက္မူ အက်င့္ျမတ္သူ သေႏၶတည္အံ့။ ခ႐ုသင္းမႈတ္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ စည္းစိမ္တိုးအံ့။

၃။ ေခြးကိုက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ အေမွာင့္ပေယာဂ ကိုယ္သို႔ကပ္အံ့။

၄။ ေခါင္းၿဖီးသည္ဟု ျမင္မက္မူ မိဘတို႔ အေက်ာ္အေစာရွိအံ့။ ေဘးေပ်ာက္အံ့။

၅။ ခံတြင္းသို႔ မေကာင္းေသာအနံ႔ဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ သီခ်င္းက်က္မွတ္ရအံ့။ ခံတြင္းက အနံ႔မေကာင္းထြက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ယုတ္မာေသာ စကားကို ဆိုရအံ့။ ခံတြင္းက ေကာင္းေသာအနံ႔ ထြက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုရအံ့။

၆။ ခံတြင္းသို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ရနံ႔ ဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ေလာကုတၱရာ က်မ္းစာက်က္မွတ္ရအံ့။ ခံတြင္းက အပုပ္နံ႔ထြက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ယုတ္မာေသာ စကားကို ဆိုရအံ့။

၇။ ခံတြင္းျဖင့္ လက္နက္ကို ယူရသည္ ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝအံ့။

၈။ ေျခလက္တိုသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဘုန္းႀကီးအံ့။

၉။ ေျခသည္းလက္သည္းတို႔ကို လွီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲ ျဖစ္အံ့။ အထက္လူႀကီးမ်ား ခ်စ္ခင္အံ့။

၁၀။ ေျခသည္းလက္သည္းတို႔ကို ေရတြက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အသက္ရွည္အံ့။

၁၁။ ျခေသၤ့ကို စီးသြားသည္ ျမင္မက္မူ စီးသး ႀကီးပြားခ်မ္းသာအံ့။ ခင္ပုပ္ငွက္သံကို ၾကားရသည္ျမင္မက္မူ အနာဖ်ားသင့္အံ့။

၁၂။ ခရီးသြားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကံေျမာက္အံ့။

၁၃။ ခိုးသူတို႔ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ လာသည္ကို ဖမ္းမိသည္ဟု ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာအံ့။

၁၄။ ေခြၽးထြက္၊ ေသြးထြက္သည္ကို ျမင္မက္မူ ဘႏု္းႀကီးအံ့။

၁၅။ ခြၽန္းေတာင္းလက္ဆြဲရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲျဖစ္အံ့။

၁၆။ ေခ်ာင္းအၾကည္၊ ကန္အၾကည္ကို ျမင္မက္မူ ဝန္ထမ္းျဖစ္အံ့။

၁၇။ ခ်ိဳးသား၊ ၾကက္သားကို စားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။

၁၈။ ခုံညင္းကစားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲ ျဖစ္အံ့။

၁၉။ ျခဴ၊ ဆည္းလည္းလႈပ္သည္ဟု ျမင္မက္မူ မေကာင္း။

၂၀။ ခင္ပုပ္ငွက္ျမည္သံကို ၾကားရသည္ ျမင္မက္မူ အနာႀကီး သင့္ရာ၏။

( ဂ ) ႏွင့္ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ဂူလိုဏ္ကိုလည္းေကာင္း၊ တံတိုင္းကိုလည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ရသည္ ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာသုခကိုရ၍ ေဘးရန္မရွိတည္ၿမဲအံ့။

၂။ ဂူ(သခ်ႋဳင္း)ကို ျမင္မက္မူ အေမြရအံ့၊ ထီေပါက္အံ့။

၃။ ဂ်ဳံစားရသည္ကို ျမင္မက္မူ လုံၿခဳံအံ့၊ အသက္ရွည္အံ့။

၄။ ဂဏာန္းသခ်ာၤ မ်ား အေပါင္းရသည္၊ ေျမႇာက္ရသည္ ျမင္မက္မူ ဝင္ေငြတိုးအံ့၊ စိတ္ခ်မ္းသာအံ့။

၅။ ဂမုန္းပင္ကို ျမင္မက္မူ အႀကီးအက်ယ္စီးပြားျဖစ္အံ့။( စီးပြားဂမုန္း) မီးကြင္းဂမုန္းျဖစ္လွ်င္ ပူပင္ေသာက ကင္းေဝးအံ့။

၆။ ဂုန္ေလွ်ာ္ပင္မ်ား စိုက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ဖန္တီးရအံ့။

၇။ ေဂၚမုတ္ေက်ာက္ကို ျမင္မက္မူ ေအးခ်မ္းသာယာအံ့။

၈။ ေဂါက္သီးကစားရသည္ကို ျမင္မက္မူ လိုအင္ဆႏၵျပည့္စုံအံ့။

၉။ ဂ်ဳံခင္းထဲ၌ သြားရသည္ျမင္မက္မူ ျမင့္ျမတ္ေသာ သူႏွင့္ လက္ထပ္ရအံ့၊ ခ်မ္းသာရန္ နီးကပ္အံ့။

( င ) ႏွင့္ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ငွက္ေပ်ာပင္ကို ျမင္မက္မူ ႐ြာအရပ္ေျပာင္းရအံ့။

၂။ ငွက္ေပ်ာပင္းကို စိုက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ရာထူးႀကီးရအံ့။

၃။ ငွက္ေတာ္ကို ဖမ္းမိသည္ဟု ျမင္မက္မူ ပညာရွိျဖစ္အံ့။

၄။ င႐ုတ္သီးကို စားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ရာထူးတိုးတက္အံ့။

၅။ င႐ုတ္၊ ခ်င္းစားရသည္ကို ျမင္မက္မူ သူတကာတို႔၏ ဆရာျဖစ္အံ့။

၆။ ငိုေႂကြးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။

(စ ) ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ စင္ၾကယ္ေသာ ကေလးသူငယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ မီးရဲရဲကိုလည္းေကာင္း၊ ျခေသ့ကႋုလည္းေကာင္း၊ နန္းျပႆဒ္ကို လည္းေကာင္း၊ နတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဏၥားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာသုခႀကီးအံ့။

၂။ စင္ၾကယ္ေသာႏြားကို ျမင္မက္မူ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္အံ့။

၃။ ေစာင္းတီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ စည္းစိမ္တိုးအံ့။

၄။ ေစာင္းမွတပါး အျခားတူရိယာတို႔ကို တီးရသည္၊ သီခ်င္းဆိုရသည္ဟု ျမင္မက္မူ မေကာင္း။

၅။ စပါးကိုျမင္မက္မူ စကားေဟာင္း ေပၚအံ့။

၆။ စစ္သည္အမ်ား လာသည္ကို ျမင္မက္မူ အနာေရာဂါ ျဖစ္အံ့။ စစ္ဗိုလ္ပါကို ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာသုခတိုးအံ့။

၇။ စည္၊ ေၾကးနန္း၊ ေမာင္း၊ ခြက္ခြင္း၊ ပက္သာ၊ နရည္၊ ေခါင္းေလာင္း စေသာ အသံကို ၾကားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဘုန္းက်က္သေရတိုးအံ့။

၈။ စားၾကဴးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဥစၥာေ႐ႊေငြေလ်ာ့အံ့၊ ဖ်ားနာအံ့၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျမင္မက္မူ ဆိုေလရာေကာင္းအံ့။

(ဆ ) ႏွင့္ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ဆင္၊ ျမင္း၊ ဗိုလ္ပါကို ျမင္မက္မူ စိတ္ခ်မ္းသာအံ့။

၂။ ဆင္ေပါက္ ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါးကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္အံ့။

၃။ ဆင္၊ ျမင္း၊ ႏြားတို႔ကို ျမင္မက္မူ ေကာင္းစားအဲ့။

၄။ ဆင္ျဖဴခြၽန္းတင္ ျမင္မက္မူ သူေကာင္းျပဳခံရအံ့။

၅။ ဆင္စြယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းဆြဲရသည္ကို ျမင္မက္မူ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာအံ့။

၆။ ဆင္ျဖဴစီး၍ေကာင္းကင္သို႔တက္ရာ ေနလႏွစ္ပါးက်လာ၍ ေျခဖဝါးအျပင္ကပ္လ်က္တည္သည္ဟု ျမင္မက္မူ တန္ခိုးႀကီးအံ့။

၇။ ဆံပင္ရွည္ကို ျမင္မက္မူ တန္ခိုးႀကီးအံ့။

၈။ ဆံပင္ရွည္ကိုျမင္မက္မူ အက်င့္ေကာင္း၍ အႀကီးအကဲ ျဖစ္အံ့။

၉။ ဆံပင္ေျဖရသည္ကို ျမင္မကမူ မေကာင္း။

၁၀။ ဆား၊ ဆီ၌ ထိုင္ရသည္ကို ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါးတို႔ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္အံ့။

၁၁။ ဆားလ်က္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါးတို႔ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္အံ့။

၁၂။ ဆင္းတု႐ုပ္ပြား တရားေဟာသည္ကို ၾကားရမက္မူ ေက်ာ္ေစာအံ့။ ဆိတ္ဆိတ္ေနသည္ကို ျမင္မက္မူ ေသအံ့။

၁၃။ ဆူးစူးသည္ဟု ျမင္မက္မူ ရန္ေတြ႕အံ့။

( ဇ ) ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ဇာထိုးရသည္ကို ျမင္မက္မူ အခ်စ္တိုးအံ့၊ အႀကံေအာင္အံ့။

၂။ ဇာကနာႏွင့္ အသုံးျပဳသည္ ျမင္မက္မူ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းရအံ့။

၃။ ဇာတာလုပ္ရသည္ကို မက္မူ မိမိအတြက္ အထူးအက်ိဳးေပးအံ့။

၄။ ဇီးကြက္ကို ေန႔အခါျမင္မက္မူ လာဘ္ႀကီးရအံ့၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ရအ့။

၅။ ဇီးကြက္ေအာ္သံၾကားရသည္ ျမင္မက္မူ အတင္းေျပာသူတို႔ တိတ္ဆိတ္အံ့၊ ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရအံ့၊ အလုပ္အကိုင္ႀကံေပးသူမ်ားေပါအံ့။

၆။ ဇရပ္ေဆာက္လုပ္ရသည္ျမင္မက္မူ ရပ္ေရး႐ြားေရးကိစၥမ်ား၌ အထူးကူညီရအံ့၊ ေငြရလြယ္အံ့။

၇။ ေဇာဂ်ီကို ျမင္မက္မူ က်မ္းမာအံ့၊ ေဆးေကာင္းေတြ႕အံ့၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာအံ့။

၈။ ေဇာ္က က ရသည္ကို မက္မူ အခ်စ္ေရး စိတ္ကူး ေအာင္ျမင္အံ့။

၉။ ဇြဲ၊ ဝီရိယစိုက္၍ အလုပ္လုပ္ရသည္ျမင္မက္မူ မနာလိုသူတို႔ တီးတိုးစကားေျပာအံ့၊ အလုပ္ေကာင္းအံ့။

( ဈ ) ႏွင့္ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ေဈးဆိုင္မ်ားစြာ ျမင္မက္မူ အျမတ္အစြန္းမ်ားရအံ့။

၂။ ေဈးဝယ္ေနသည္ ျမင္မက္မူ ကံေကာင္းအံ့။

၃။ ေဈးသည္ မိမိအိမ္သို႔ ေခၚသည္ ျမင္မက္မူ ဝင္ေငြတိုးကာ လာဘ္ေကာင္းအံ့၊ စိတ္ေပ်ာ္႐ႊင္ရအံ့။

၄။ ဈန္ရသည္ ျမင္မက္မူ အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းအံ့။

၅။ ဈာန္ပ်ံရသည့္လူမ်ားကို ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲျဖစ္အံ့၊ ေအာင္ျမင္အံ့။

၆။ ဈာန္ရေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို ျမင္မက္မူ အထူကဲေကာင္းအံ့၊ မ်က္ႏွာပြင့္အံ့။

၇။ ဈာန္ပ်ံရထား စီးရသည္ ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲျဖစ္အံ့၊ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ေစာအံ့။

(ည ) ႏွင့္ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ညေမွာင္ၿပီး အလင္းေရာင္ေပၚသည္ ျမင္မက္မူ ကံေကာင္းခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု မွတ္ယူပါ။

၂။ ညစာစားရသည္ကို ျမင္မက္မူ အိမ္တြငးေရး ေအးအံ့၊ ခ်စ္သူ ခင္သူ ေပါမ်ားအံ့။

၃။ ညဥ့္ငွက္သံ သာယာစြာ ၾကားရသည္ မက္မူ ခ်မ္းသာ သုခ ျဖစ္အံ့၊ မိမိလိုမင္အႏၵျပည့္အံ့။

၄။ ညီညာစြာ စြမ္းေဆာင္ရသည္ျမင္မက္မူ အထင္ႀကီးျခင္းခံရအံံ့၊ ပူေဇာ္ခံရအံ့။

၅။ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားကို ျမင္မက္မူ က်န္းမာအံ့၊ ေရာဂါ အနာကင္းအံ့။

၆။ ေညာင္ေရအိုး ျမင္မက္မူ မုခ်လက္ထက္ရအံ့၊ ပ်ားရည္ဆမ္း ခ်စ္ခရီးထြက္ရအံ့။

၇။ ေညာင္ပင္ကို ျမင္မက္မူ အသက္ရွည္အံ့၊ ဥစၥာ ပစၥည္း တိုးတက္အံ့။

၈။ ေညာင္႐ြက္ကို ျမင္မက္မူ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္အံ့၊ အလြန္ကံေကာင္းအံ့။

၉။ ေညာင္႐ြက္အိမ္ ဦးခန္းက်သည္ကို ျမင္မက္မူ ေ႐ႊဆင္းတုေတာ္ရရွိအံ့၊ ဘုရားကိုးဆူပင့္ရအံ့

၁၀။ ညည္းညဴသံၾကားရသည္ ျမင္မက္မူ ခ်ီးမြမ္းခံရအံ့၊ ရန္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္အံ့။

( တ ) ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ေတာင္ပို႔တက္ ေခါင္းၿဖီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါး တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္အံ့။

၂။ ေတာင္ထိပ္၌ ေနရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အႀကီးအကဲ ျဖစ္အံ့။

၃။ ေတာင္အရပ္သို႔ သြားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ေရာဂါရအံ့။

၄။ ေတာင္ကလပ္တက္ေနသည္ဟု ျမင္မက္မူ လက္ရွိ ရာထူးထက္ ျမင့္ေသာအဆင့္ကို ရအံ့။

၅။ ေတာင္ဖ်ားတက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ႀကီးရအံ့။

၆။ တံခြန္လႉရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ထင္ရွားအံ့။

၇။ တံခြန္လႊားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲျဖစ္အံ့။

၈။ တံတားေပၚေလွ်ာက္ရသည္ဟူ ျမင္မက္မူ ေသာက ရွိလ်က္ အလိုျပည့္အံ့။

၉။ တန္ဆာဆင္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါး ရွိခိုးခံရအံ့။

၁၀။ တန္ေဆာင္းညိဳဟု ျမင္မက္မူ စာတတ္အံ့၊ ထင္ရွားအံ့။

၁၁။ တူရီယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေစာင္းမွတစ္ပါး အျခားတူရိယာတို႔ကို တီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ မေကာင္း။

၁၂။ တလားမွာ ဝင္သည္ကို ျမင္မက္မူ ေသအံ့။

( ထ ) ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ေထာပတ္၊ ပ်ားရည္တို႔ကို ႏွစ္ႏွစ္သက္သက္ ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာအံ့။

၂။ ေထာပတ္၊ ႏို႔ စသည္တို႔ကို ႐ြံရွာဖြယ္ျမင္မက္မူ ဘီလူးေဘး၊ ငတ္မြတ္ေဘူး၊ နာဖ်ားေသာေဘး ေတြ႕အံ့။

၃။ ထမ္းစင္ သံလွ်င္စီးရသည္ ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။

၄။ ထမ္းစင္ထက္ က်ီးနားသည္ဟု ျမင္မက္မူ နာဖ်ား ပ်က္စီးအံ့။

၅။ ထမင္းစားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့၊ ေၾကာင့္ၾကရအံ့။

၆။ ထမင္းႏွင့္တကြ သပိတ္လြယ္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။

၇။ ထီးေဆာင္းရသည္ဟု ျမင္မက္မူ စိတ္ေအးျမအံ့။

၈။ ထိတ္လန႔္သည္ဟု ျမင္မက္မူ မေကာင္း။

၉။ ထင္းပုံၿပိဳက်သည္ဟု ျမင္မက္မူ မေကာင္း။

( ဒ ) ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ဒြန္းစ႑ားအထက္က ေနရသည္ဟု ျမင္မက္မူ မေကာင္း။

၂။ ဒါနျပဳရသည္ဟု ျမင္မကမူ ရာထူးတိုးအံ့၊ စန္းပြင့္အံ့၊ စကားေကာင္းေျပာအံ့။

၃။ ဒုံးေလွကို ျမင္မက္မူ စိတ္ေပ်ာ္႐ႊင္အံ့။

၄။ ေဒလီယာပန္းပြင့္ႀကီးကို ျမင္မက္မူ အေႁခြအရံ အသင္းအပင္းမ်ားေပါမ်ားအံ့။

၅။ ေဒလီယာပန္းႀကီး ပန္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ မုခ်လက္ထပ္ရအံ့။ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ ေပ်ာ္ရအံ့။

၆။ ဒန္အိုး၊ ဒန္ခြက္မ်ားကို ျမင္မက္မူ အိမ္တြင္းသုခ ရအံ့။

၇။ ဒယ္အိုးကို ျမင္မက္မူ စိတ္ခ်မ္းသာရအံ့။

၈။ ေဒါင္းေမြးျမဴရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အိမ္က်က္သေရတိုးအံ့။

(ဓ )ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ဓာတ္ေတာ္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ က်က္သေရတက္အံ့။

၂။ ဓာတ္လုံးႏွင့္ ေပါက္ရသည္၊ ပစ္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ရန္သူအေပါင္းကို အလြယ္တကူ ႏိုင္အံ့။

၃။ ဓားေသြးေက်ာက္ကို ျမင္မက္မူ အႀကံအစည္မ်ားရွိေနအံ့။

၄။ ဓား၊ လွံအေရာင္ေတာက္သည္ဟု မက္မူ ဘုန္းတန္းခိုးႀကီးအံ့။

၅။ ဓား၊ လွံ စြဲကိုင္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အသက္ရွည္အံ့။

၆။ ဓား၊ လွံ အေရာင္ေတာက္သည္ကို ျမင္မက္မူ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးအံ့။

၇။ ဓား၊ လွံ ကိုင္ရသည္ ျမင္မက္မူ အသက္ရွည္အံ့။

၈။ ဓူဝံၾကယ္ကို ျမင္မက္မူ အႀကံေအာင္အံ့။

( န )ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေသာက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါး ပညာေပးအံ့။

၂။ ႏို႔ညႇစ္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ႂကြယ္ဝအံ့။

၃။ ႏို႔ကို ေ႐ႊခြက္ႏွင့္ ထည့္၍ ေသာက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။ ႏြားႏို႔ေသာက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါးတို႔ထက္ ေက်ာ္ေစာအံ့။

၄။ ႏြားမ, ဖမ္းရသည္ဟု ျမင္မက္မူ သူႀကီးျဖစ္အံ့။

၅။ ႏြားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ပစၥည္းဥစၥာတိုးအံ့။

၆။ ႏြားစီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာအံ့။

၇။ ႏြားေက်ာင္းရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲျဖစ္အံ့။

၈။ ႏြားေခ်းေရခ်ိဳးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။

၉။ နတ္႐ုပ္၊ ဗိႆႏိုး႐ုပ္ကို ျမင္မက္မူ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းရအံ့။

၁၀။ နတ္ေဆး လိမ္းက်ံျမင္မက္မူ ဥစၥာရအံ့။

၁၁။ နတ္တို႔ စကားေျပာသည္ဟု ျမင္မက္မူ တုန္လႈပ္ပ်က္စီးအံ့။

၁၂။ ေနဗိမာန္သည္ ၾကယ္အေပါင္းၿခံရံခ်က္ ေျမမွ ေကာင္းကင္သို႔ ပ်ံတက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ဘုန္းကံေသးငယ္သူတို႔ အတုမရွိ ဘုန္းႀကီးအံ့။

၁၃။ ေန လ ၾကတ္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ဘုန္းက်က္သေရ တိုးအံ့။

၁၄။ ေန လတို႔ မြန္းတည့္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ႀကီးစြာေသာ ခ်မ္းသာသုခကို ရအံ့။ အမ်ိဳး(၇)ဆက္တိုင္ မပ်က္ႏိုင္ေသာ စည္းစိမ္ကို ရအံ့။

၁၅။ ေန လတို႔ကို ရင္ခြင္ပိုက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဘုန္းႀကီးေသာ သားကို ရအံ့။ ေနအိမ္၊ လအိမ္ဖြဲ႕၍ ဝမ္းတြင္းဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ေကာင္းစားအံ့။

၁၆။ ေန လ ၾကယ္တို႔ကို ျမင္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါးတို႔ထက္ ျမင့္မားေသာ ရာထူးရွိသူ ျဖစ္အံ့။

၁၇။ ေနသည္ အေရွ႕က ထြက္၍ အေနာက္သို႔ ဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ကမာၻတြင္ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေပၚေပါက္အံ့။

၁၈။ ေန လတို႔ိကို ဖက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာအံ့။

၁၉။ ေနသည္ ဝမ္းတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ သားေကာင္းဖြားအံ့။

၂၀။ ေနၾကာပန္းပန္၍ ပတ္စည္တီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ မင္းဆရာျဖစ္အံ့။

၂၁။ နားတြင္းသို႔ မစင္ရည္ဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။

၂၂။ နားပင္းသည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါး အတင္းေျပာအံ့။

၂၃။ နားတြင္းသို႔ ဆီသန႔္သန႔္ဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ စကားကို ၾကားရအံ့။

၂၄။ ႏွာေခါင္းေသြးယိုထြက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါးတို႔ မွီခိုရာျဖစ္အံ့။

၂၅။ ႏွာေခါင္းလွီးျမင္မက္မူ စည္းစိမ္တိုးပြားအံ့။

၂၆။ ႏွာေခါင္းပဲ့သည္ဟု ျမင္မက္မူ စီးပြားဥစၥာေလွ်ာအံ့။

၂၇။ ႏွာေခါင္းတြင္းသို႔ မေကာင္းေသာ အနံ႔ဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ မေကာင္းေသာ အႀကံကို ႀကံရအံ့။

၂၈။ ႏွာေခါင္းတြင္းသို႔ ေကာင္းေသာ အနံ႔ဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ေကာင္းေသာ အႀကံကို ႀကံရအံ့။

၂၉။ ႏွလုံးသား အျပင္ထြက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ သားသမီး အရပ္တပါးသို႔ ေျပာင္းအံ့။

၃၀။ နဂါးကို ဖမ္းမိသည္ဟု ျမင္မက္မူ ရန္ေပ်ာက္အံ့။

၃၁။ ႏွမ္းဆီကို ေသာက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ စိုးရိမ္ေသာက ကင္းအံ့။

၃၂။ နႏြင္း၊ စႏၵကူးလိမ္းက်ံရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဖ်ားနာအံ့။

၃၃။ နန္းေတာ္အိမ္ကို မီးေလာင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ရန္ေအာင္၍ အနာႏွိပ္စက္ပ်က္စီးအံ့။

၃၄။ နံံ့သာမ်ိဳးငါးပါး တစ္ပါးပါးကို နမ္းရႈရသည္ဟု ျမင္မက္မူ တစ္ေန႔တျခား ဂုဏ္သတင္းထြက္အံ့။

(ပ )ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား
၁။ ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပန္း၏အနံ႔ကို နမ္းရႉရသည္ဟု ျမင္မက္မူ က်က္သေရ ဂုဏ္သတင္း ပ်ံ႕ႏွံံ့အံ့။

၂။ ပန္းစည္းျမင္မက္မူ ရာထူးရအံ့။

၃။ ပန္းထီးေဆာင္းရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ေက်ာ္ေစာအံ့။

၄။ ပန္းနီပန္၍ ဖန္ရည္စြန္းေသာ အဝတ္ကို ဝတ္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ေဘးထိတတ္အံ့။

၅။ ပန္းၾကာပန္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ နာဖ်ားတတ္အံ့။

၆။ ပန္းပန္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဖ်ားနာအံ့။

၇။ ပန္းျဖဴ ပန္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲ ျဖစ္အံ့။

၈။ ျပာသာဒ္ထက္၌ အစားအစာကို စားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အထူးေကာင္းမြန္အံ့။ ျပာသာဒ္ထက္မွေန၍ အရသာအေဖ်ာ္ကို ေသာက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာသုခ တစ္ေန႔တျခားတိုးအံ့။

၉။ ျပာသာဒ္၊ ေတာစိုးသစ္ပင္၊ အထိကရသစ္ပင္၊ ေတာင္တို႔ကို တက္စီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာစီးပြားမ်ားအံ့။

၁၀။ ျပာသာဒ္ႀကီးကို ျပဳရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဘုန္းႀကီးအံ့။

၁၁။ ပုဆိုးအသစ္၊ လုံခ်ည္သစ္ကို ျမင္မက္မူ ဘုန္းက်က္သေရ တိုးအံ့။

၁၂။ ပုဆိုးျဖဴကို ဝတ္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲျဖစ္အံ့။

၁၃။ ပု႑ားေရသြန္း၍ စကားေျပာသံၾကားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ရန္သူ လက္မွ လြတ္အံ့။

၁၄။ ပု႑ားကို စြဲလန္းမက္ေသာ္ လာဘ္ရအံ့။

၁၅။ ပုခက္စီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာအံ့။

၁၆။ ပုပ္ေစာ ဆီ၊ ေရတို႔ နားတြင္းသို႔ ဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ဒုစ႐ိုက္ႏွင့္စပ္ေသာ မႏွစ္သက္ဖြယ္ကို ၾကားရအံ့။

၁၇။ ပ်ားရည္ေသာက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ႀကံသမွ် ၿပီးစီး၍ လာဘ္ရအံ့။

၁၈။ ပ်ားတုတ္ခံရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ရန္ေတြ႕အံ့။

၁၉။ ပျခဳပ္တြင္း၌ မီးေလာင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ လက္ေအာက္ငယ္သားတို႔ ေတာ္လွန္အံ့။

၂၀။ ပြဲခံရသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပြဲလမ္းသဘင္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္မက္မူ မေကာင္း၊ ေသေပ်ာက္တတ္၏။

၂၁။ ပ်ဥ္တလားတြင္းသို႔ ဝင္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ မေကာင္း။

၂၂။ ပိတုန္းတုပ္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ရန္ေတြ႕အံ့။

၂၃။ ပါးစပ္ပဲ့သည္ဟု ျမင္မက္မူ အလိုရွိေသာစကားကို မေျပာႏိုင္ဘဲ ဆြံ႕အေနအံ့။

၂၄။ ပတၱျမားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ သားေကာင္း ရအံံ့။

( ဖ )ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ဖ်ာလႈပ္သည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။

၂။ ဖြဲမီးတေငြ႕ေငြ႕ကို ျမင္မက္မူ အလြန္ပူအံ့။

၃။ ဖိနပ္စီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အသေရတိုးအံ့။

၄။ ဖေယာင္းတိုင္ကို ျမင္မက္မူ စိတ္ခ်မ္းသာအံ့။

၅။ ဖေယာင္းတိုင္ မီးလင္းေနသည္ကို ျမင္မက္မူ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္တို႔ မ စအံ့။

၆။ ဖရဲသီး ျမင္မက္မူ သားေကာင္းရအံ့။

၇။ ဖရဲသီးစားရသည္ ျမင္မက္မူ ေရာဂါေဝဒနာ ကင္းရွင္းအံ့။

၈။ ေဖာင္တိန္ လက္ေဆာင္ရသည္ ျမင္မက္မူ စာေပ၌ အထူးေအာင္ျမင္ေက်ာ္ေစာအံ့။

၉။ ေဖာင္တိန္ကို ျမင္မက္မူ စာေပ၌ ေက်ာ္ေစာအံ့။

၁၀။ ဖန္ခြက္ေရအျပည့္ႏွင့္ျမင္မက္မူ မဂၤလာပြဲမ်ား ခင္းက်င္းရအံ့။

(ဗ )ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ေဗဒါပန္းကို ျမင္မက္မူ အႀကံေကာင္းရအံ့။

၂။ ေဗဒင္ေဟာသည္ ျမင္မက္မူ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္သူ ေပၚအံ့။

၃။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကို ျမင္မက္မူ ရာထူးတိုးအံ့။ သားေကာင္းရတနာရအံ့။

၄။ ေဗ်ာသံၾကားရသည္ ျမင္မက္မူ ရာထူးတိုးအံ့။

၅။ ဗ်ိဳင္းငွက္ကို ျမင္မက္မူ ဇနီးေကာင္း ရအံ့။

၆။ ျဗဟၼာမင္းကို ျမင္မက္မူ လာဘ္ႀကီးရအံ့။

(ဘ )ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ဘုရား႐ုပ္ထုေတာ္ မိမိဦးေခါင္း၌ တည္ရွိသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲတို႔ ခ်ီးေျမႇာက္အံ့။

၂။ ဘုရား႐ုပ္ထုေတာ္ မိမိလက္ဝဲ၊ လက္ယာ ပခုံးတို႔၌ တည္ရွိသည္ကို ျမင္မက္မူ ႀကီးျမင့္ေသာ အေႁခြအရံ ပရိသတ္ရအံ့။

၃။ ဘုရား႐ုပ္တုေတာ္ မိမိေျခရင္း၌ တည္ရွိသည္ဟု ျမင္မက္မူ ရွိၿပီး အႀကီးအကဲသည္ ရာထူးသက္ေလွ်ာ၍ မိမိသည္ပင္ အႀကီးအကဲျဖစ္အံ့။

၄။ ဘုရား႐ုပ္တုေတာ္ ႂကြသြားေတာ္မူသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဘုန္းက်က္သေရတိုးအံ့။

၅။ ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္ ဖူးေတြ႕ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ တစ္ေန႔တျခား ေက်ာ္ေစာအံ့။

၆။ ဘုရား႐ုပ္တုေတာ္၊ ေစတီေတာ္၊ ပုထိုးေတာ္တို႔ကို ျမင္မက္မူ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္တို႔ ခ်စ္အံ့။

၇။ ဘုရား႐ုပ္တုေတာ္ မေကာင္းေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ႂကြသြားသည္ကို ျမင္မက္မူ ဘုန္းက်က္သေရ ဆုတ္ယုတ္အံ့။

၈။ ဘုရား႐ုပ္ပြား၊ ေစတီ၊ ပုထိုးကို မေကာင္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျမင္မက္မူ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္တို႔ မခ်စ္ခင္သျဖင့္ ဥပါဒ္ေရာက္အံ့။

၉။ ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္၊ ဆင္းတုေတာ္ တရားေဟာသည္ကို ျမင္မက္မူ ေက်ာ္ေစာအံ့။

၁၀။ ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္၊ ဆင္းတုေတာ္ တရားေဟာသည္၊ စကားေျပာသည္ကို ၾကားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ေက်ာ္ေစာအံ့။

၁၁။ ဘုရားရွိခိုးသည္ဟု ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာသုခတိုးအံ့။

၁၂။ ဘုရား႐ုပ္တုေတာ္ကို ဖက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ က်က္သေရတိုးအံ့။

၁၃။ ဘုရားဓာတ္ေတာ္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ က်က္သေရတိုးအံ့။

၁၄။ ဘုရားဓာတ္ေတာ္ ျမင္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ က်က္သေရ တိုးတက္အံ့။

(မ )ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ မိမိ႐ူးသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။

၂။ မိမိအူကို ထုတ္၍ ပတ္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ၾသဇာအာဏာ အရွိအဝါႀကီးမားအံ့။

၃။ မိေက်ာင္းဖမ္းသည္ ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။

၄။ မိေက်ာင္းစီးရသည္ ျမင္မက္မူ ရန္သူကို ႏိုင္အံ့။

၅။ မိေက်ာင္းစြယ္ကို ရင္ခြင္ပိုက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ရာထူးႀကီးအံ့။

၆။ မိေက်ာင္းသား စားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ႀကီးအံ့။

၇။ မိန္းမကို ဆြဲရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝအံ့။

၈။ မိန္းမႏွင့္ အတူ အိပ္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။

၉။ မိန္းမကို နားထြင္းရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ေ႐ႊရအံ့။

၁၀။ မိန္းမအေမြးအမွ်င္ရွည္သည္ကို ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာအံ့။

၁၁။ မ်က္စိမွိတ္သည္ဟု ျမင္မက္မူ အရမ္းကာေရာ ျပဳမိအံ့။

၁၂။ မ်က္စိဖြင့္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ေကာင္းက်ိဳး၊ မေကာင္းက်ိဳးကို ျမင္ရအံ့။

၁၃။ မ်က္စိၾကည္လင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ေကာင္းေသာ ဉာဏ္တိုးအံ့။

၁၄။ မ်က္စိ၌ အမႈိက္ဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ အနိဠာ႐ုံကို ရအံ့။

၁၅။ မ်က္စိ၌ တိမ္သလႅာက်သည္ဟု ျမင္မက္မူ အသိဉာဏ္နည္းပါးအံ့။

၁၆။ မ်က္စိ၌ မ်က္ခ်ီးမ်ားသည္ဟု ျမင္မက္မူ အရွိန္အေစာ္မဲ့အံ့။ခရက္ဒစ္