ဗဟုသုတ

အိမ် ၊ မြေ မှတ်ပုံတင် အရောင်းအဝယ် စာချုပ်တွင် အဓိက ပါဝင်ရမည့် အချက်လေးများ

အိမ္ ၊ ေျမ မွတ္ပုံတင္ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္တြင္ အဓိက ပါဝင္ရမည့္ အခ်က္ေလးမ်ား

အိမ္ ႏွင့္ေျမ သို႔မဟုတ္ ေျမကြက္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ရာတြင္ ေရးသားခ်ဳပ္ဆိုေသာ မွတ္ပုံတင္ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္တြင္ အဓိက ပါဝင္ရမည့္ အခ်က္ေလးမ်ား။

၁။ ေရာင္းသူႏွင့္ဝယ္သူတို႔သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကရပါမည္။

၂။ ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူတို႔၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးေရးကဒ္ျပားအမွတ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္အမွတ္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာတို႔ကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဖာ္ျပရပါမည္။

၃။ ေရာင္းခ်သည့္တန္ဖိုးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေဖာ္ျပရပါမည္။အကယ္၍တန္ဖိုးေလ်ာ့ျပပါက အခြန္လိမ္လည္မႈအရ အေရးယူျခင္းခံရပါမည္။ေလ်ာ့ျပသည့္အခြန္တန္ဖိုး၏ ( ၁၀ )ဆကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ခံရႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။

၄။ ေရာင္းခ်သည့္ ေျမကြက္၏ ဦးပိုင္အမွတ္ႏွင့္ အလားေလးရပ္၊ ေျမဧရိယာအတိုင္းအတာတို႔ကို ေဖာ္ျပၾကရပါမည္။ ဂရန္၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္အတိုင္း ျဖစ္ရပါမည္။

၅။ ေရာင္းသူက ေငြအေျပအေက် ရရွိၿပီးေၾကာင္းႏွင့္ ဝယ္သူကလည္း အိမ္ႏွင့္ေျမသို႔မဟုတ္ ေျမကို လက္ဝယ္ရရွိၿပီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိရပါသည္။

၆။ မွတ္ပုံတင္ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္အတြက္ က်သင့္ေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို ဝယ္သူက ထမ္းေဆာင္ ထားရပါမည္။

၇။ ကိုယ္စားလွယ္အျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္ပါက စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္႐ုံး၌ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ရမည့္အျပင္ကိုယ္စားလွယ္စာေပးသူ အသက္ထင္ရွား ရွိေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္စာရရွိသူက တရား႐ုံးေတာ္တြင္ သက္ေသ( ၂ ) ဦး ပါဝင္၍ ျပဳလုပ္ေသာ က်မ္းက်ိန္ဆိုခ်က္ႏွင့္အတူ ကိုယ္စားလွယ္စာ မူရင္းကို တင္ျပရပါမည္။

၈။ ေရာင္းခ်သူ သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူသူသည္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေရာက္ရွိေနသူျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံျခားရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးတြင္ တရားဝင္ျပဳလုပ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာမူရင္းကို ပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။

၉။ အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္သူ သို႔မဟုတ္ အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္သူ ကြယ္လြန္သြားပါကအေမြဆိုင္မ်ားကစာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္႐ုံး၌ ျပဳလုပ္ထားေသာပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ႁမြက္ဟေၾကညာစာတမ္း သို႔မဟုတ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ တရား႐ုံးက ထုတ္ေပးထားေသာ အေမြထိန္းလက္မွတ္စာအျပင္ တရား႐ုံးက အေမြထိန္းစာပါမေ႐ႊ႕ မေျပာင္းႏိုင္သည့္ အိမ္၊ေျမ သို႔ဟုတ္ ေျမကို ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္တို႔ကို တင္ျပႏိုင္ရပါမည္။

၁၀။ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ႁမြက္ဟေၾကညာစာတမ္းအရ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါက အေမြဆိုင္အားလုံးက ေရာင္းသူ အေနျဖင့္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကရပါမည္။

၁၁။ အေမြထိန္းစာအရ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါက အေမြထိန္းစာလက္မွတ္ရရွိသူက ေရာင္းခ်သူအေနျဖင့္ လက္ မွတ္ေရးထိုးရပါမည္။

ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ တရား႐ုံး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါရွိရပါမည္။

၁၂။ အ႐ြယ္မေရာက္သူကိုယ္စား တရား႐ုံးကခန႔္ထားသည့္ အုပ္ထိန္းသူက မေ႐ႊ႕မေျပာင္းနိ္ုင္ေသာပစၥည္းကို ေရာင္းခ်ရန္ တရား႐ုံး၏ ခြင့္ျပဳမိန႔္ရရွိပါက အ႐ြယ္မေရာက္သူပိုင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ႏိုင္သည့္ပစၥည္းႏွင့္ မ႐ႊ႕မေျပာင္း ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသည္။

၁၃။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္႐ုံးတြင္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ႁမြက္ဟေၾကညာစာတမ္း ေလွ်ာက္ထားရာ၌အေမြပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း၊အေမြဆိုင္အားလုံးပါဝင္ေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍အေမြပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း၊အေမြဆိုင္အားလုံးပါဝင္ေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အေမြပိုင္ဆိုင္သူအခ်ိဳ႕ကိုခ်န္လွပ္၍က်မ္းက်ိန္ဆိုျခင္းျပဳပါက မမွန္မကန္က်မ္းက်ိန္ ဆိုမႈအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္အျပင္ထိုသို႔ အေမြဆိုင္အခ်ိဳ႕ကို ခ်န္လွန္၍ ေလွ်ာက္ထားရရွိေသာ ပိုင္ဆိုင္ ေၾကာင္း ႁမြက္ဟေၾကညာစာတမ္းမွာလည္းသက္ဆိ္ုင္ရာကသိရွိလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊တစ္ဦးတစ္ ေယာက္က ကန႔္ကြက္လာလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီးေသာ စာခ်ဳပ္ပယ္ဖ်က္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ ပါသည္။

၁၄။ အလားတူ ေျမပုံေျမရာဇဝင္ ကူးယူရာ၌လည္း ေဖာ္ျပသည့္ ကတိသစၥာျပဳလႊာမွာ မွန္ကန္မႈ မရွိပါက လိမ္ လည္၍က်မ္းက်ိန္ဆိုမႈအတြက္ အေရးယူျခင္းခံရနိ္ုင္ေၾကာင္း သိရွိထားသင့္ပါသည္။

၁၅။ ကြယ္လြန္သူ၏ အေမြဆိုင္သူ သားသမီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ကြယ္လြန္သူ၏ ညီအစ္ကိုေမာင္ ႏွမ အရင္းမ်ားက ကြယ္လြန္သူပိုင္ အိမ္ႏွင့္ေျမ သို႔မဟုတ္ ေျမကြက္ကို စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံတင္႐ုံးတြင္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းႁမြက္ဟ ေၾကညာစာတမ္းေလွ်ာက္ထား၍ ခြင့္ျပဳပါက စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံတင္႐ုံးက သတ္မွတ္သည့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ( ပုံေသ ) ေပးေဆာင္ရပါမည္။

၁၆။ ကြယ္လြန္သူ၏ အေမြဆိုင္မ်ားအနက္မွ တစ္ဦးဦးက ကြယ္လြန္သူ၏ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္မေ႐ႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းတို႔ကို စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ရန္ အေမြထိန္းစာ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ၾကပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ အေမြဆိုင္မ်ား အၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားလာပါက တရား႐ုံးက သင့္ေတာ္မည့္အေမြဆိုင္ကို အေမြထိန္းလက္မွတ္စာ ထုတ္ေပးႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

အေမြထိန္းစာ အၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားလာပါက တရားမႀကီးမႈအျဖစ္ေျပာင္းလဲ၍ တရား ႐ုံးက စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေမြထိန္းစာရရွိသူသည္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပစၥည္းတန္ဖိုး စုစုေပါင္း အေပၚ က်ပ္တစ္ရာႏွင့္( ရ ) က်ပ္ႏႈန္း ႐ုံးခြန္ေတာ္ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။

ကြယ္လြန္သူပိုင္ မေ႐ႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ သည့္ အိမ္ႏွင့္ေျမ သို႔မဟုတ္ ေျမကြက္ကို ထုခြဲေရာင္းခ်လိုပါက အေမြထိန္းစာ ထုတ္ေပးသည့္ တရား႐ုံး၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာလွ်င္ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အေမြထိန္းစာရရွိသူသည္ ကြယ္လြန္သူမွရရန္ရွိေသာ ေႂကြးၿမီမ်ားကို ရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ က်န္ေငြသားမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို အေမြဆိုင္ တို႔အား မွ်မွ်တတ ခြဲေဝေပး ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။

၁၇။ အပိုဒ္ ၁၆ အရအေမြထိန္းလက္မွတ္စာ အၿပိဳင္အဆိုင္ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ အေမြပုံစီမံခန႔္ခြဲမႈ စြဲဆိုရန္ ေပၚေပါက္ပါက တရား႐ုံးအေနျဖင့္ မည္သူ႔ကိုမွ်အေမြထိန္းလက္မွတ္စာ ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သတိ ျပဳသင့္ပါသည္။

အေမြဆိုင္တို႔အေနျဖင့္ ကြယ္လြန္သူ အေမြရွင္၏ က်န္ရစ္ေသာ အေမြကို မိမိတို႔ရသင့္ရထိုက္ ေသာ အေမြေဝစုကို စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရား႐ုံးတြင္ တရားတစ္ထုံး စြဲဆိုရန္ ျဖစ္ပါသည္။

( ဦးဗႀကိဳင္ ( ဘီေအ၊ ဘီအယ္လ္ ) ၊ မေ႐ႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည္ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ၊ တိ္ုက္ခန္း စသည္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသိမွတ္ဖြယ္ရာ ၊ စာ ၉ မွ ၁၁ ထိ)

DVBLawLab