ဗဟုသုတ

ေအာင္ ျမင္ မႈ ဆီ ကို ဆြဲ ေခၚ သြား ႏိုင္ မယ့္ အ ေလ့ အ ထ ( ၁ ၀ ) ခ်က္

ေအာင္ ျမင္ မႈ ဆီ ကို ဆြဲ ေခၚ သြား ႏိုင္ မယ့္ အ ေလ့ အ ထ ( ၁ ၀ ) ခ်က္

ေအာင္ ျမင္ မႈ ဆီ ကို ဆြဲ ေခၚ သြား ႏိုင္ မယ့္ အ ေလ့ အ ထ ( ၁ ၀ ) ခ်က္

ေအာင္ ျမင္ မႈ ကို အ ဓိ ပၸါယ္ သတ္ မွတ္ တဲ့ ေန ရာ မွာ တစ္ ဦး နဲ႔ တစ္ ဦး တူ ညီ တယ္ လို႔ ထင္ ပါ သ လား ၊ အ ခ်ိဳ႕ က ေအာင္ ျမင္ မႈ ဆို တာ ေငြ ေၾကး ပိုင္ ဆိုင္ ႂကြယ္ ဝ မႈ ျဖစ္ ပါ တယ္ ဥ ပ မာ – မီ လီ လ်ံ နာ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ ဖို႔ ပါ ၊ အ ခ်ိဳ႕ က ခ်ီး က်ဴး ဂုဏ္ ျပဳ ခံ ရ ဖို႔ ပါ ဥ ပ မာ – အား က စား သ မား ေတြ အ တြက္ ဆု ဖ လား ေတြ ရ ျခင္း / ခ်န္ ပီ ယံ ျဖစ္ ျခင္း နဲ႔ ဆု တံ ဆိပ္ ေတြ ပိုင္ ဆိုင္ ႏိုင္ ျခင္း ဟာ ေအာင္ ျမင္ မႈ ပါ ပဲ ၊ အ ခ်ိဳ႕ အ တြက္ ေအာင္ ျမင္ မႈ ဟာ ႐ိုး ႐ိုး ရွင္း ရွင္း ေလး ေတြ လည္း ျဖစ္ ႏိုင္ ပါ တယ္ ဥ ပ မာ – ေကာင္း မြန္ တဲ့ ဘ ဝ ေတြ ရ ဖို႔ က်န္း မာ ဖို႔နဲ႔ ေပ်ာ္ ႐ႊင္ ဖို႔ ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ သင့္ အ တြက္ ေအာင္ ျမင္ မႈ အ ဓိ ပၸါယ္ က ဘယ္ လို ပဲ ျဖစ္ ေန ပါ ေစ ေအာက္ မွာ ေဖာ္ ျပ တဲ့ ေအာင္ ျမင္ သူ ေတြ ရဲ႕ လက္ ကိုင္ ထား တတ္ တဲ့ အ ေလ့ အ ထ ( ၁ ၀ ) ခ်က္ ကို ေရး မွတ္ ထား ၿပီး လိုက္ နာ ၾကည့္ ပါ ။

( ၁ ) ေအာင္ ျမင္ သူ ေတြ ဟာ ပန္း တိုင္ ေတြ ခ် မွတ္ ၾက ပါ တယ္

ပန္း တိုင္ မ ရွိ ဘဲ ေအာင္ ျမင္ ေန တဲ့ သူ ကို သင္ ေတြ႕ ျမင္ ႏိုင္ မွာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး ၊ ျပတ္ သား တဲ့ ဦး တည္ ခ်က္ မ ရွိ ဘဲ သင္ လို ခ်င္ တာ ေတြ ရ ဖို႔ အ ခြင့္ အ ေရး ရွာ ေဖြ ေန ျခင္း ဟာ တန္ ဖိုး မ ရွိ ပါ ဘူး ၊ သင္ ဟာ အ ခု ဘယ္ ကို သြား ေန သ လဲ ဆို တာ ကို မ သိ ရင္ ေရာက္ ခ်င္ ရာ ကို ေရာက္ ေန ပါ လိမ့္ မယ္ ၊ ဒါ ေၾကာင့္ ေအာင္ ျမင္ မႈ ရ ဖို႔ တ ကယ္ လို အပ္ တဲ့ အ ေသး စား ပန္း တိုင္ ေလး ေတြ ခ် မွတ္ ၿပီး လုပ္ ေဆာင္ ပါ ၊ သင္ အ ျဖစ္ ခ်င္ ဆုံး ေသာ အ ရာ တစ္ ခု က သင့္ ရဲ႕ ေနာက္ ဆုံး ပန္း တိုင္ ျဖစ္ ေန ပါ လိမ့္ မယ္ ။

( ၂ ) တာ ဝန္ ယူ မႈ အ ျပည့္ ရွိ တယ္

သူ တို႔ ဟာ သူ တို႔ ရဲ႕ က် ရႈံး မႈ နဲ႔ ေအာင္ ျမင္ မႈ ေတြ အ တြက္ တာ ဝန္ ယူ မႈ ရွိ ၾက ပါ တယ္ ၊ တစ္ စုံ တစ္ ခု ဟာ အ လုပ္ မ ျဖစ္ ေတာ့ ဘူး ဆို ရင္ တ ျခား သူ ေတြ ကို အ ျပစ္ တင္ ေန မယ့္ အ စား သင္ ခန္း စာ ကို ပဲ ရ ေအာင္ ယူ ပါ တယ္ ၊ ဘာ ေၾကာင့္ မ ေအာင္ ျမင္ သ လဲ ဆို တာ ကို ေလ့ လာ ၾက တယ္ ၊ ၿပီး ရင္ ေရွ႕ ဆက္ သြား ၾက ပါ တယ္ ။

( ၃ ) သူ တို႔ မွာ ကိုယ္ ပိုင္ စည္း ကမ္း ေတြ ရွိ ၾက တယ္

ကိုယ္ ပိုင္ စည္း ကမ္း ( S e l f d i s c i p l i n e ) ဆို တာ ေအာင္ ျမင္ သူ တိုင္း ရဲ႕ လ ကၡ ဏာ တစ္ ခု ပါ ၊ အိမ္ က ေန အ လုပ္ လုပ္ တဲ့ သူ ေတြ နဲ႔ ဝန္ ထမ္း မ ဟုတ္ ဘဲ ကိုယ္ ပိုင္ စီး ပြား ေရး လုပ္ ေန တဲ့ သူ ေတြ ဟာ S e l f d i s c i p l i n e ရဲ႕ အ ေရး ပါ ပုံ ကို နား လည္ ထား ၾက ပါ တယ္ ၊ သင္ တစ္ ေယာက္ တည္း ျဖစ္ ေန တဲ့ အ ခါ S o c i a l m e d i a ေတြ ကို ပဲ ထိုင္ သုံး ေန မွာ လား / Y o u T u b e က V i d e o s ေတြ ပဲ ထိုင္ ၾကည့္ ေန ေတာ့ မွာ လား / ဒါ မွ မ ဟုတ္ သင့္ အ နာ ဂတ္ အ တြက္ အ က်ိဳး ရွိ တဲ့ အ ရာ တစ္ ခု ခု ကို လုပ္ ဖို႔ အ ခ်ိန္ ေပး မွာ လား / သင့္ မွာ အ ဓိ ပၸါယ္ ရွိ တဲ့ ရည္ မွန္း ခ်က္ နဲ႔ ျပတ္ သား တဲ့ ပန္း တိုင္ ေတြ ရွိ ေန မယ္ ဆို ရင္ ကိုယ္ ပိုင္ စည္း ကမ္း ေတြ ခ် မွတ္ ရ တာ ပို ၿပီး လြယ္ ကူ ေန ပါ လိမ့္ မယ္ ။

( ၄ ) သူ တို႔ မွာ အ ၿမဲ တိုး တက္ ခ်င္ စိတ္ ရွိ ၾက တယ္

သင့္ ကိုယ္ သင္ အ ရႈံး ေပး လိုက္ မယ္ ဆို ရင္ သင္ ဟာ ေအာင္ ျမင္ ႏိုင္ မွာ မ ဟုတ္ ေတာ့ ပါ ဘူး ၊ တိုး တက္ ခ်င္ ရင္ သင္ ယူ မႈ အ သစ္ ေတြ ကို ျပဳ လုပ္ ရ မွာ ပါ ၊ ဆ ရာ သ မား ေကာင္း ေတြ / အ က်ိဳး ရွိ မယ့္ အ သံ ဖိုင္ ေတြ / စာ အုပ္ ဖတ္ ျခင္း ေတြ က ေန သင္ ယူ မႈ ေတြ ျပဳ လုပ္ ပါ ၊ ၿပီး ရင္ သင့္ ရဲ႕ စိတ္ ကို ဖြံ႕ ၿဖိဳး လာ ေအာင္ ႀကိဳး စား ပါ ၊ ေလ့ လာ မႈ ေတြ ျပဳ လုပ္ ႏိုင္ ေလ ေလ ဝင္ ေငြ ေတြ ရွာ ေဖြ ႏိုင္ ေလ ေလ ပါ ပဲ ။

( ၅ ) စာ အ လြန္ ဖတ္ ၾက တယ္

ေအာင္ ျမင္ သူ အ မ်ား စု ရဲ႕ အ တိတ္ က အ ခ်ိန္ ေတြ ျပန္ ၾကည့္ ရင္ သူ တို႔ ဟာ မ ေအာင္ ျမင္ ခင္ က တည္း က စာ အ လြန္ ဖတ္ ၾက တာ ကို ေတြ႕ ရ ပါ လိမ့္ မယ္ ၊ ဒီ ေန႔ ေခတ္ လူ အ မ်ား စု ဟာ တစ္ ေယာက္ တည္း ႏွစ္ မိ နစ္ ေလာက္ ထိုင္ ေန ရ ရင္ ကို ပ်င္း လာ တတ္ ၾက ပါ တယ္ ၊ ဖုန္း ေလး ကို ေကာက္ ကိုင္ မယ္ / O n l i n e ေပၚ တက္ မယ္ / သူ တို႔ ဘယ္ ေလာက္ ပ်င္း ေန ေၾကာင္း P o s t ေတြ တင္ ၾက တာ နဲ႔ အ ခ်ိန္ ကုန္ ေန ၾက ပါ တယ္ ၊ ေအာင္ ျမင္ သူ ေတြ က တစ္ ေယာက္ တည္း ေန ရ တာ ကို ပို ၿပီး ေပ်ာ္ ႐ႊင္ သ ေဘာ က် တတ္ ပါ တယ္ ၊ တစ္ ေယာက္ တည္း တိတ္ တိတ္ ေလး ေန ၿပီး စာ ဖတ္ ဖို႔ အ ခြင့္ အ ေရး ယူ မယ္ ဒါ မွ မ ဟုတ္ သူ တို႔ စိတ္ ခြန္ အား အ တြက္ နဲ႔ အ နာ ဂတ္ အ တြက္ အ က်ိဳး ရွိ ေစ မယ့္ အ သံ ဖိုင္ ေတြ ေဟာ ေျပာ ပြဲ ေတြ ကို နား ေထာင္ ေန တတ္ ပါ တယ္ ၊ သင္ ဟာ စာ ဖတ္ ရ မွာ ပ်င္း တဲ့ သူ တစ္ ေယာက္ ဆို ရင္ A u d i o b o o k ေတြ / အ က်ိဳး ရွိ မယ့္ V i d e o ေတြ ရွာ ေဖြ ၿပီး နား ေထာင္ လို႔ ရ ပါ တယ္ ။

( ၆ ) အ ခ်ိန္ ကို အ က်ိဳး ရွိ စြာ အ သုံး ခ် ၾက တယ္

အ ခ်ိန္ ကို ေကာင္း မြန္ စြာ အ သုံး ခ် ျခင္း ဟာ ေအာင္ ျမင္ ဖို႔ အ တြက္ အ ဓိ က က် ေသာ အ ရာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ ေအာင္ ျမင္ သူ ေတြ ဟာ အ က်ိဳး မ ရွိ တာ ေတြ အ တြက္ အ ခ်ိန္ မ ေပး ၾက ဘူး / အလ အ လြင့္ ခံ ေလ့ မ ရွိ ၾက ပါ ဘူး ၊ ဘာ ဝတ္ မယ္ / ဘာ စား မယ္ / ဘာ ဝယ္ မယ္ စ သ ျဖင့္ f a s h i o n d e s i g n ေတြ / အ စား အ ေသာက္ ေတြ / အ သုံး အ ေဆာင္ ပ စၥည္း ေတြ နဲ႔ ပတ္ သက္ ၿပီး အ ခ်ိန္ ကုန္ မ ခံ တတ္ ၾက ပါ ဘူး ။

( ၇ ) သူ တို႔ ဟာ စြန္႔စား မႈ ကို သ ေဘာ က် ၾက ပါ တယ္

သင္ ဟာ ထီ လက္ မွတ္ မ ဝယ္ ဘူး ဆို ရင္ ထီ ေပါက္ မွာ လည္း မ ဟုတ္ ပါ ဘူး ၊ မ စြန႔္ စား ရဲ ရင္ ေအာင္ ျမင္ မႈ ဆို တာ လည္း ရ မွာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး ၊ ေအာင္ ျမင္ သူ ေတြ ဟာ သူ တို႔ ျဖစ္ ခ်င္ တာ ကို ျဖစ္ ဖို႔ စြန္႔စား ရ မယ့္ အ ခ်ိန္ ေတြ ေရာက္ လာ လိမ့္ မယ္ ဆို တာ ကို နား လည္ ထား ၾက ပါ တယ္ ၊ ဒါ ေပ မယ့္ အ လ်င္ မ လို တတ္ ၾက ပါ ဘူး ျဖစ္ ခ်င္ တာ ေတြ ျဖစ္ လာ ဖို႔ စိတ္ ရွည္ တတ္ ၾက ပါ ေသး တယ္ ၊ စြန္႔စား ဖို႔ လို အပ္ မွ လည္း စြန္႔စား တာ က ေကာင္း ပါ တယ္ ။

( ၈ ) ေအာင္ ျမင္ သူ ေတြ ဟာ အ တား အ ဆီး ေတြ ေက်ာ္ ျဖတ္ လို႔ ေရွ႕ ဆက္ သြား ၾက တယ္

ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ ေတြ အား လုံး ရဲ႕ ဘ ဝ မွာ အ ေႏွာင့္ အ ယွက္ ဆို တာ ရွိ ေန မွာ ပါ ၊ စိတ္ ကူး အိပ္ မက္ ရွိ တဲ့ လူ တိုင္း အ ရႈံး တ ရား ေတြ ကို ခံ စား ၾက ရ တာ ပါ ပဲ ၊ တ ခ်ိဳ႕ ဆို အ ရာ အား လုံး ဆုံး ရႈံး ခဲ့ ၾက ရ ပါ တယ္ ၊ အ မ်ား စု က ေတာ့ အ ရႈံး ေပး ၿပီး ထြက္ ေျပး ၾက ပါ တယ္ ေအာင္ ျမင္ သူ ေတြ က ေတာ့ ဘယ္ ေတာ့ မွ ထြက္ မ ေျပး ၾက ပါ ဘူး ၊ သူ တို႔ က ေရွ႕ ဆက္ သြား ၾက ပါ တယ္ ။

( ၉ ) ေအာင္ ျမင္ ဖို႔ နည္း လမ္း ေတြ ရွာ ၾက တယ္

ေအာင္ ျမင္ သူ ေတြ ဟာ အ ခက္ အ ခဲ ေတြ ၾကား က ႐ုန္း ထြက္ ႏိုင္ ဖို႔ နည္း လမ္း ေတြ ရွာ ၾက ပါ တယ္ ၊ နည္း လမ္း တစ္ ခု က အ လုပ္ မ ျဖစ္ ရင္ အ လုပ္ ျဖစ္ မယ့္ ေနာက္ ထပ္ နည္း လမ္း တစ္ ခု ကို ရွာ ေဖြ ၾက ပါ တယ္ ၊ ဒါ ေပ မယ့္ သူ တို႔ ရဲ႕ ပန္း တိုင္ ကို ေတာ့ ဘယ္ ေတာ့ မွ မ ေျပာင္း လဲ ၾက ပါ ဘူး ။

( ၁ ၀ ) သူ တို႔ ဟာ သူ တို႔ ခ်စ္ တာ ကို ပဲ လုပ္ ၾက တယ္

သင္ ခ်စ္ တာ ကို သင္ မ လုပ္ ရင္ သင္ ဟာ ေအာင္ ျမင္ လိမ့္ မယ္ လို႔ ေတာ့ အ တိ အ က် ေျပာ လို႔ မ ရ ေတာ့ ဘူး ၊ ပိုက္ ဆံ အ တြက္ သင့္ ဘ ဝ ရဲ႕ အ ခ်ိန္ အ မ်ား စု ကို သင္ ဝါ သ နာ မ ပါ တဲ့ အ ရာ ေတြ လုပ္ ရင္း ျဖဳန္း တီး ေန မယ္ ဆို ရင္ ဒါ ဟာ ေအာင္ ျမင္ ေန တဲ့ ဘ ဝ တစ္ ခု လို႔ သတ္ မွတ္ လို႔ မ ရ ႏိုင္ ေတာ့ ပါ ဘူး ၊ ဘ ဝ အ ေျခ အ ေန အ ရ သင္ ဝါ သ နာ မ ပါ တာ ကို လုပ္ ေန ရ ခ်ိန္ မွာ ခ ဏ ေလာက္ သည္း ခံ ထား ပါ ၊ ဒါ ေပ မယ့္ သင္ ခ်စ္ တဲ့ အ ရာ ကို လုပ္ ဖို႔ ဘယ္ ေတာ့ မွ ေၾကာက္ ႐ြံ႕ မ ေန ပါ နဲ႔ ၊ ေငြ ေၾကး တစ္ ခု ထဲ ေနာက္ ကို လဲ မ လိုက္ ပါ နဲ႔။

C r d