ကျန်းမာရေး

သ ရက္ ႐ြက္ ရဲ႕ အံ့ မ ခန္း ေဆး စြမ္း ထက္ ပုံ

သ ရက္ ႐ြက္ ရဲ႕ အံ့ မ ခန္း ေဆး စြမ္း ထက္ ပုံ

သ ရက္ ႐ြက္ ရဲ႕ အံ့ မ ခန္း ေဆး စြမ္း ထက္ ပုံ

က် ေနာ္ တို႔ ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ မွာ သ ရက္ သီး ကို စား ၾက ေသာ္ လည္း သ ရက္ ႐ြက္ ကို လ်စ္ လ်ဴ ရႈ ထား ၾက တယ္ ၊ တ ခ်ိဳ႕ ေတြ သ ရက္ ႐ြက္ အ ႏု ေတြ ကို င ပိ ရည္ တို႔ စ ရာ အ ျဖစ္ စား သုံး ၾက တာ ကို လည္း ေတြ႕ ရ ပါ တယ္ ၊ ဒါ ေပ မယ့္ က် ေနာ္ တို႔ မ ထင္ မွတ္ ထား တဲ့ အ တိုင္း တစ္ ခု ျဖစ္ လို႔ လာ ခဲ့ ပါ ၿပီ ၊ ဒါ က ေတာ့ သ ရက္ ႐ြက္ ျပဳတ္ ရည္ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

သ ရက္ ႐ြက္ က အာ ဟာ ရ ဓာတ္ ျပည့္ ဝ ၿပီး ေဆး ဘက္ ဝင္ တယ္ ၊ ဒါ ေၾကာင့္ လည္း ေရွး အ ခါ က အာ ယု ဒိ ယ ႏွင့္ တ ႐ုတ္ တိုင္း ရင္း ေဆး ပ ညာ တို႔ တြင္ သ ရက္ ႐ြက္ ျပဳတ္ ရည္ ကို အာ နိ သင္ ရွိ ေသာ ေဆး ရည္ အ ျဖစ္ သုံး စြဲ ခဲ့ ၾက တယ္ ၊ သ ရက္ ႐ြက္ ကို M a n g i f e r a i n d i c a ႐ု ကၡ အ မည္ ရွိ သ ရက္ မ်ိဳး ၏ အ ႐ြက္ ကို သုံး ၾက တယ္ ၊ ဆီး ခ်ိဳ အ ပါ အ ဝင္ အ ျခား က်န္း မာ ေရး အ ေျခ အ ေန မ်ား ကို ထိန္း ခ်ဳပ္ ဖို႔ အ တြက္ လည္း သုံး ၾက တယ္ ၊ ထင္ ရွား သည့္ အ က်ိဳး ေက်း ဇူး ၈ ခ်က္ ရွိ သည္ ။

(၁ ) p o l y p h e n o l s ဆဲလ္ ႏွင့္ t e r p e n o i d s ဆဲလ္ ( A n t i o x i d a n t s ဆဲလ္ တြင္ ပါ ဝင္ ေသာ ဆဲလ္ ငယ္ ေလး မ်ား ) အ ပါ အ ဝင္ သစ္ ပင္ တို႔ မွာ ရွိ သည့္ ဓာတ္ ေပါင္း မ်ား ကို ပိုင္ ဆိုင္ ထား တယ္ ။

T e r p e n o i d s သည္ အ ျမင္ အာ ႐ုံ အ တြက္ အ ေထာက္ အ ကူ ျဖစ္ သ လို ကိုယ္ ခံ အား ေကာင္း ဖို႔ အ တြက္ လည္း အ ေထာက္ အ ကူ ျဖစ္ ေစ ပါ တယ္ ၊ ေအာက္ ဆိုဒ္ ဓာတ္ ေပါင္း မ်ား မ ျဖစ္ ေအာင္ ျပဳ ေသာ a n t i o x i d a n t s ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ သို႔ ျဖစ္ ရာ ဆဲလ္ မ်ား မ ပ်က္ စီး ေအာင္ ကာ ကြယ္ ေပး ပါ တယ္ ၊ ေရ ဒီ ကယ္ ဟု ေခၚ ေသာ ေမာ္ လီ က်ဴး မ်ား ေၾကာင့္ ဆဲလ္ မ်ား မ ထိ ခိုက္ ေအာင္ ကာ ကြယ္ ေပး ပါ တယ္ ။

( ၂ ) p o l y p h e n o l s သည္ လည္း A n t i o x i d a n t s ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ ေရာင္ ရမ္း ျခင္း ေတြ ကို သက္ သာ ေပ်ာက္ ကင္း ေစ တယ္ ၊ သု ေတ သ န ျပဳ ခ်က္ မ်ား အ ရ သိ ရ သည္ မွာ အ စာ လမ္း ေၾကာင္း ရွိ က်န္း မာ ေရး ေကာင္း က်ိဳး ျပဳ ဘက္ တီး ရီး ယား မ်ား ကို ေကာင္း မြန္ ေစ တယ္ လို႔ သိ ရ ပါ တယ္ ၊ ဒါ့ အ ျပင္ အ ဝ လြန္ တဲ့ ျပႆ နာ ကို ကာ ကြယ္ ေပး ႏိုင္ ပါ တယ္ ၊ ဆီး ခ်ိဳ ကို ထိန္း ေပး တယ္ ၊ ႏွ လုံး ေရာ ဂါ ကို တား ဆီး ေပး တယ္ ၊ ကင္ ဆာ ကို လည္း တား ဆီး ေပး ႏိုင္ တယ္ လို႔ လည္း ဆို ပါ တယ္ ။

ေရာင္ ရမ္း ျခင္း ေရာ ဂါ အ မ်ိဳး အ စား ေတြ ျဖစ္ တဲ့ သာ မန္ ေရာင္ ရမ္း ျခင္း ( a n t i – i n f l a m m a t o r y ) ( ဥ ပ မာ ဟို ေရာင္ ဒီ ေရာင္ ဟို ဖု ဒီ ဖု ) ၊ A l z h e i m e r သို႔ မ ဟုတ္ P a r k i n s o n ( ပါ ကင္ ဆန္ ေရာ ဂါ ) ေတြ ကို လည္း ကာ ကြယ္ တား ဆီး ေပး ပါ တယ္ ၊ ဆို လို ရင္း မွာ ေရာင္ ရမ္း ျခင္း ေတြ ေၾကာင့္ ျဖစ္ ေပၚ လာ တဲ့ ျပႆ နာ ေတြ ကို အာ ႐ုံ ေၾကာ မွ တစ္ ဆင့္ ဦး ေႏွာက္ ဆီ သို႔ မ ေရာက္ ရွိ ေအာင္ ကာ ကြယ္ ေပး ျခင္း ျဖစ္ သည္ ။

( ၃ ) အ ဆီ တိုး ျခင္း ကို ကာ ကြယ္ ေပး တယ္ ၊ တစ္ ရႉး မ်ား တြင္ တြယ္ ကပ္ ေန ေသာ အ ဆီ မ်ား ကို ခြာ ခ် ေပး တယ္ ၊ A d i p o n e c t i n ေရ ခ်ိန္ ကို ျမင့္ မား ေစ သည္ ျဖစ္ ရာ ယင္း သည္ အ ဝ လြန္ ျခင္း ကို တား ဆီး ေပး သည္ ၊ အ ဝ လြန္ ျခင္း အ ဆီ မ်ား ျခင္း တို႔ ေၾကာင့္ ျဖစ္ ေပၚ သည့္ နာ တာ ရွည္ ေရာ ဂါ မ်ား မ ျဖစ္ ပြား ေတာ့ ေခ် ။

( ၄ ) ဆီး ခ်ိဳ ေရာ ဂါ ကို ထိန္း ေပး တယ္ ၊ r i g l y c e r i d e s ေရ ခ်ိန္ ကို ေလ်ာ့ က် ေပး တယ္ ၊ ယင္း သည္ t y p e 2 d i a b e t e s ( အ မ်ိဳး အ စား ၂ ဆီး ခ်ိဳ ေရာ ဂါ ) ေၾကာင့္ ျမင့္ မား ေန တတ္ သည္ ကို ေလွ်ာ့ ခ် ေပး တယ္ ၊ ေသြး အ ခ်ိဳ ေရ ခ်ိန္ ကို လည္း ေလ်ာ့ က် ေစ တယ္ ။

( ၅ ) ကင္ ဆာ ဆန႔္ က်င္ သ တၱိ ရွိ တယ္ ၊ ေအာက္ ဆိုဒ္ ျဖစ္ ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ ေပၚ ေသာ ဒဏ္ ထိ ျခင္း ႏွင့္ ေရာင္ ရမ္း ျခင္း တို႔ ကို တိုက္ ခိုက္ ေပး တယ္ ၊ သ ရက္ ပင္ အ ေခါက္ သား တြင္ လည္း အ လား တူ သ တၱိ ရွိ တယ္ ။

( ၆ ) အ စာ အိမ္ ျပည္ တည္ နာ ကို ကု သ ေပး တယ္ ၊ အ စာ ေခ် ျခင္း ကို အ ေထာက္ အ ကူ ျဖစ္ တယ္ ၊ ေရွး အ ခါ က အ စာ အိမ္ အ နာ အ တြက္ သ ရက္ ႐ြက္ မႈန႔္ ကို သုံး ခဲ့ ၾက တယ္ ။

( ၇ ) အ ေရ ျပား က်န္း မာ ေရး ေကာင္း ေစ တယ္ ၊ အ ေရ ျပား အို မင္း ျခင္း ျဖစ္ စဥ္ ကို ထိန္း ေပး သည္ မွာ ယင္း တြင္ ပါ ဝင္ ေသာ ေအာက္ ဆိုဒ္ ျဖစ္ ျခင္း ကို တား ဆီး ေပး သည့္ သ တၱိ ေၾကာင့္ ျဖစ္ တယ္ ၊ အ ေရ ျပား ေျခာက္ ၿပီး အက္ ကြဲ ျခင္း / ယား ယံ ျခင္း အ ေျခ အ ေန မ်ား ကို ကု စား ေပး တယ္ ။

( ၈ ) ဆံ ပင္ ေတြ ကို လည္း အား ေကာင္း ေစ တယ္ ၊ ဆံ ပင္ ေပါက္ ႏုွန္း ကို ေကာင္း ေစ တယ္ ၊ ထို႔ ေၾကာင့္ ဆံ ပင္ အ တြက္ ထုတ္ လုပ္ ေသာ အ လွ ကုန္ မ်ား တြင္ သ ရက္ ႐ြက္ ကို ထည့္ သြင္း သုံး စြဲ ၾက တယ္ ၊ အ ဓိ က က် သည္ မွာ သ ရက္ ႐ြက္ ၏ ေအာက္ ဆိုဒ္ ျဖစ္ ျခင္း ကို တား ဆီး ကာ ကြယ္ ေသာ သ တၱိ ကို ယူ သုံး ျခင္း ျဖစ္ တယ္ ၊ ေမြး ညႇင္း ေပါက္ မ်ား ပ်က္ စီး ေအာင္ ကာ ကြယ္ ေပး သည္ ျဖစ္ ရာ ေမြး ညႇင္း ေပါက္ မ်ား ပ်က္ စီး ကုန္ ၿပီး ဆံ ပင္ ျပန္ မ ေပါက္ ႏိုင္ ျခင္း မ ႀကဳံ ရ ေတာ့ ေခ် ။

သ ရက္ ႐ြက္ ကို အ သုံး ျပဳ ပုံ ျပဳ နည္း

သ ရက္ ႐ြက္ အ စိမ္း ကို ေရ စင္ စင္ ေဆး ၿပီး အ ႐ြက္ ၁ ၀ မွ ၁ ၅ ႐ြက္ အ ထိ ကို ေရ ၁ ၅ ၀ မီ လီ လီ တာ ျဖင့္ ျပဳတ္ ပါ ၊ ပြက္ ပြက္ ဆူ ၿပီး လွ်င္ ျပန္ ေအး ေအာင္ ထား ၿပီး ေသာက္ သုံး ႏိုင္ ၿပီ ျဖစ္ သည္ ၊ အ ႐ြက္ အ စိမ္း မ ရ ပါ က သ ရက္ ႐ြက္ ေျခာက္ တို႔ ကို လက္ ဖက္ ေျခာက္ သ ဖြယ္ ထုပ္ ပိုး ေရာင္း ခ် ေသာ အ ထုပ္ ဝယ္ ယူ ၿပီး ျပဳတ္ ေသာက္ ႏိုင္ သည္ ၊ လက္ ဖက္ ရည္ ေသာက္ သည့္ နည္း တူ ေသာက္ သုံး ရန္ ျဖစ္ သည္ ၊ အ မႈန႔္ အ ျဖစ္ ျဖင့္ လည္း ထုတ္ လုပ္ ေရာင္း ခ် ေသာ္ လည္း သ ရက္ ႐ြက္ အ မႈန႔္ စစ္ စစ္ ျဖစ္ ေၾကာင္း စိတ္ မ ခ် ရ ပါ က မ သုံး သင့္ ေပ ။

C r d