ဗဟုသုတ

ဆိုင္ကယ္သူခိုးေတြရဲ့လက္စြဲ မာစတာကီးအေၾကာင္းသတိျပဳစရာမ်ား

မည္သည့္ဆိုင္ကယ္ေသာ့ အမ်ိဳးအစားကိုျဖစ္ေစ အလြယ္တစ္ကူဖြင့္ထုတ္နိုင္သည္။ ေသာ့အတြင္းရွိ ေၾကးပင္ကေလးမ်ားကို အလြယ္တစ္ကူက်ိဳးထြက္သြားေအာင္ အားျဖင့္လွည့္လိုက္႐ုံျဖင့္ ေသာ့အလြယ္တစ္ကူ ပြင့္နိုင္သည္။

ဆိုင္ကယ္ေသာ့အတြင္းရွိ ကီးလိုင္းမတူေစကာမူ အတြင္းမွကီးအျဖစ္ထည့္ထားေသာ ေၾကးပင္မ်ားကို အားျဖင့္လွည့္ၿပီးခ်ိဳးလိုက္႐ုံျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ေသာ့ကို အလြယ္တစ္ကူပြင့္ေစပါသည္။

မိမိတို့ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ဇက္ေသာ့ခတ္ထား႐ုံျဖင့္စိတ္မခ်ရပါ။ဇက္ေသာ့ခတ္ထားေသာ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို အလြယ္တစ္ကယ္လွည့္ဖြင့္နိုင္သည္။

အရွည္ (ခန႔္မွန္း) ၄ လက္မေလာက္သာရွိၿပီး ဆိုင္ကယ္ခိုးယူမည့္သူက အလြယ္တစ္ကူ အိတ္အတြင္းဖြက္ၿပီး ယူေဆာင္နိုင္ကာ ခိုးယူလိုေသာဆိုင္ကယ္အနီးေရာက္မွ အိတ္အတြင္းမွထုတ္ၿပီး တစ္ခ်က္လွည့္႐ုံျဖင့္ ေသာ့ပြင့္သြားနိုင္၏။

ထို့ေၾကာင့္ လူသူအေစာင့္မရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ မိမိဆိုင္ကယ္ကယ္ကို စိတ္ခ်လက္ခ်ထားခဲ့ရန္ လုံးဝမသင့္ပါ။

မထားမျဖစ္ထားမည္ဆိုပါကလည္း ခ်ိန္းႀကိဳးေသာ့မ်ားျဖင့္ပါ ထပ္မံခတ္ထားသင့္ပါသည္။ တန္ဘိုးပိုရွိေသာထိုင္းဘီးမ်ားမွာ ဆိုင္ကယ္သူခိုးတို့၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္ေနပါသည္။

အထူးဂ႐ုစိုက္ၾကရန္အတြက္ ဗဟုသုတအျဖစ္ တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။