ဗဟုသုတ

ရန္မျဖစ္ၾကပါႏွင့္ ေဖႏွင့္ေမ

ရန္မျဖစ္ၾကပါႏွင့္ ေဖႏွင့္ေမအခ်စ္ဆုံးလူႏွစ္ေယာက္ကိုယ္ေရွ႕မွာ ရန္ျဖစ္ေအာ္ငိုေနတာကြၽန္ေတာ္ၾကည့္ဖို႔အင္အားမရွိလို႔ပါ။

လမ္းမခြဲၾကပါႏွင့္ေဖႏွင့္ေမ။အစားထိုးမရႏိုင္တဲ့မိဘႏွစ္ပါးၾကားဘယ္သူ႔အားေ႐ြးခ်ယ္ ၊ ဘယ္သူ႔အားခ်န္ထားကြၽန္ေတာ္ဗ်ာမ်ား ၊ ေတြေဝေနလို႔ပါ။

တစ္ေယာက္အျပစ္တစ္ေယာက္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကတဲ့အခါကြၽန္ေတာ္ကိုေရွ႕ေနမလိုက္ခိုင္းပါႏွင့္ေဖႏွင့္ေမ။မိဘဂုဏ္အင္ေက်းဇူးတရားႀကီးမားလြန္းလို႔သားသမီးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္အမွားကိုေဖာ္၊စိတ္ကြက္ေစႏိုင္ေသာအေတြးကြၽန္ေတာ္မေတြးရဲလို႔ပါ။

မတတ္ႏိုင္အဆုံး ၊ ေဖႏွင့္ေမလမ္းခြဲခဲ့ၾကရင္ေတာင္ကြၽန္ေတာ့္ဆႏၵ ၊ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္ေသာလြတ္လပ္ခြင့္အျဖစ္ဘယ္တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္ကိုမွထာ၀ရ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ဖို႔မတိုက္တြန္းပါႏွင့္ေဖႏွင့္ေမ။

အကယ္၍ျမင္ႏိုင္ခဲ့ရင္ေဖႏွင့္ေမဒီႏွစ္ေယာက္တိုက္ပြဲေတြၾကားဆုံးရွံးသြားတဲ့ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြသိမ္ငယ္သြားေသာဒီႏွလုံးသားဥေပကၡာတရားႏွင့္အသိုက္အဝိုင္းမိတ္သဟာေတြၾကားဘယ္လိုမ်ားလစ္လွ်ဴ ရႈ ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္သင္ယူရမလဲ။

ကြၽန္ေတာ္ဟာေဘးက်ပ္၊နံက်ပ္၊အသက္ရႉရခက္တဲ့ ၊ေျမဇာပင္ေလးတစ္ပင္ဆိုတာကြၽန္ေတာ္အားၾကင္နာသနားေသာအားျဖင့္သတိရေပးပါေဖႏွင့္ေမ။

credit: