ဗဟုသုတ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အရိုးကြင္းဆက္ေတာ္မ်ား

” ျမတ္စြာဘုရားရွင္၊ ရဟႏၲာမ်ား ႏွင့္ အရိုးကြင္းဆက္မ်ား “လူသားေတြရဲ့ အရိုးတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုဆက္ပုံက “ကြင္းဆက္| ခ်ိတ္ဆက္ | ေတ့ဆက္” လို့ သုံးမ်ိဳးရွိပါတယ္။

အျမင့္ျမတ္ဆုံး လူသားေတြရဲ့ အရိုးက “ကြင္းဆက္” ျဖစ္ၿပီးအလယ္အလတ္ျမင့္ျမတ္သူေတြရဲ့ အရိုးက” ခ်ိတ္ဆက္ ” ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ ျမင့္ျမတ္သူေတြနဲ႔ ရိုးရိုးလူသားေတြရဲ့ အရိုးကေတာ့ “ေတ့ဆက္ ” ေတြခ်ည္းပါ။

အျမင့္ျမတ္ဆုံးလူသားေတြဆိုတာသစၥာေလးပါး အမွန္တရားကို ကိုယ္တိုင္လဲသ္ိ | ကၽြတ္ထိုက္သမၽွ ေဝေနယ်ေတြကိုလည္း သိေအာင္ေဟာေျပာညႊန္ျပေတာ္မူနိုင္တဲ့ “သမၼာ သမၺဳဒၶ ဘုရားရွင္” ေတြပါ။

သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရားရွင္အားလုံးရဲ့ အရိုးေတာ္ေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ” ကြင္းဆက္ “ဆက္ေနၾကပါတယ္။ သံကြင္း တစ္ကြင္းနဲ႔တစ္ကြင္းကို ဂေဟေဆာ္ၿပီး တြဲဆက္ထားသလို တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း | တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ဆက္ေနၾကပါတယ္။

အလယ္အလတ္ျမင့္ျမတ္သူေတြ ဆိုတာကေတာ့ သစၥာေလးပါး အမွန္တရားကို ကိုယ္တိုင္သာသိျမင္ၿပီး သတၱဝါ ေဝေနယေတြကို သိေအာင္ ေဟာျပေတာ္မမူနိုင္တဲ့”ပေစၥက ဗုဒၶါ ဘုရားရွင္” ေတြပါ။

ပေစၥကဗုဒၶါ ဘုရားရွင္ အားလုံးရဲ့ အရိုးေတာ္ေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု “ခ်ိတ္ဆက္” ဆက္ေနၾကပါတယ္။ ခၽြန္းခ်ိတ္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ၿငိကပ္ေနသလိုမ်ိဳး အရိုးေကြးေကြး တစ္ခုေပၚ အရိုးေကာက္ေကာက္တစ္ခုက ခ်ိတ္တြယ္ျင္ိကပ္ဆက္စပ္ေနၾကပါတယ္။

သာမန္ျမင့္ျမတ္သူေတြဆိုတာကေတာ့ သစၥာေလးပါးအမွန္တရားကို ကိုယ္တိုင္မသိျမင္နိုင္ပဲ၊ ဘုရားေဟာတဲ့တရားကိုဘုရားထံက တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ | သာဝက( ဘုရားတပည့္ ) ထံက ထပ္ဆင့္ျဖစ္ေစနာယူရမွ သိျမင္နိုင္တဲ့ ေသာတပန္ | သကဒါဂါမ္ | အနာဂါမ္ | ရဟႏၲာ | အရိယာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြပါ။

ရိုးရိုးလူသားေတြဆိုတာကေတာ့ကံနဲ႔ ကံရဲ့ အက်ိဳးကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာယုံၾကည္ၿပီး ႐ုပ္နာမ္ျဖစ္ပ်က္ကို ျမင္နိုင္စြမ္းတဲ့ ကလ်ာဏ ပုထုဇဥ္ ( ပုထုဇဥ္အေကာင္း)ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ကံ ကံရဲ့ အက်ိဳးကို မယုံၾကည္ဘဲ ေဗဒင္ / ယၾတာ / ဓာတ္ရိုက္ဓာတ္ဆင္စတဲ့ ေလာကီမဂၤလာေတြကို ယုံၾကည္တဲ့႐ုပ္နာမ္ျဖစ္ပ်က္ကိုမျမင္ဘဲ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါပညတ္ေတြမွာ အစြဲအလန္းႀကီးေနတဲ့ အႏၶပုထုဇဥ္ ( ပုထုဇဥ္အကန္း ) ပုဂၢိဳလ္ေတြပါ။

ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်းအပါအဝင္သာမန္ျမင့္ျမတ္သူေတြနဲ႔ ရိုးရ္ိုးလူသားေတြအားလုံးရဲ့ အရိုးေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု “ေတ့ဆက္” ဆက္ေနၾကပါတယ္။

အရိုးတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုရဲ့ ထိပ္နဲ႔ တစ္ျခားအရိုးတစ္ခုရဲ့ထိပ္ | ထိပ္ ထိပ္ခ်င္းထိစပ္ၿပီး ေတ့တြဲ တြဲပူးကပ္ဆက္စပ္ေနၾကပါတယ္။တရားရိပ္သာနဲ႔ ေဆးခန္းပိုစတာေတြမွာျပသထားတဲ့ အဲဒီအရိုးေတြအားလုံးဟာ ဘုရား ပေစၥက ဗုဒၶါမဟုတ္တဲ့ လူသားေတြရဲ့ အရိုးေတြခ်ည္းျဖစ္လို့ အရိုးအားလုံးဟာ “ေတ့ဆက္” ဆက္ေနၾကတာခ်ည္းပါ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ျပန္ေျပာရရင္ သမၼာ သမၺဳဒၶ ဘုရားရွင္တို့ရဲ့ အရိုးဟာ ” ကြင္းဆက္ “| ပေစၥကဗုဒၶါဘုရားရွင္တို့ရဲ့ အရိုးဟာ”ခ်ိတ္ဆက္”|ရဟႏၲာအပါအဝင္ က်န္လူသားအားလုံးရဲ့အရိုးဟာ ” ေတ့ဆက္ ” ျဖစ္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ့ အရိုးေတာ္ေတြဟာ အဆက္ႀကီး တစ္ဆယ့္ႏွစ္ဆက္နဲ႔ လက္ေခ်ာင္းေတာ္ အဆစ္ေနရာေတြကလြဲရင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္လုံး အရိုးဆက္ေတြအားလုံး သံကြင္းေတြလို တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း တြဲဆက္ေနၾကပါတယ္။

အဆက္ႀကီး တစ္ဆယ့္ႏွစ္ဆက္ဆိုတာက လက္ဝဲ / လက္ယာ / လက္ေကာက္ဝတ္ႏွစ္ခုနဲ႔ လက္ဆက္တဲ့အဆက္ႏွစ္ခု / လက္ေကာက္ဝတ္ကေန တံေတာင္ဆစ္အထိ လက္နဲ႔ လက္ေမာင္းဆက္တဲ့ အဆက္ႏွစ္ခု ( လက္ဝဲ / လက္ယာ ) | လက္ေမာင္းနဲ႔ လက္ျပင္ရိုး ( ညႇပ္ရိုး ) ဆက္တဲ့အဆက္ႏွစ္ခု ( ဝဲ / ယာ ) | ေျခဖမိုးေတာ္နဲ႔ ေျခသလုံးေတာ္ ဆက္တဲ့အဆက္ႏွစ္ခု( ဝဲ | ယာ ) | ေျခသလုံးရိုးနဲ႔ေပါင္ရိုးဆက္တဲ့ အဆက္ႏွစ္ခု ( ဝဲ / ယာ)ေပါင္ရိုးနဲ႔ တင္ပါးဆုံရိုးဆက္တဲ့ အဆက္ႏွစ္ခု ( ဝဲ / ယာ ) တို့ပါ။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ့ လည္ပင္းအရိုးေတာ္ေတြဟာ သံကြင္းဆက္ေတြ ဂေဟေဆာ္ထားသလို တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း တြဲဆက္ေနတဲ့အတြက္
တစ္ေနရာရာကို ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ လည္ပင္းေတာ္ခ်ည္း သက္သက္လွည့္ၾကည့္လို့ မရပါဘူး ။ တစ္ကိုယ္ေတာ္လုံးလွည့္ၾကည့္မွရပါတယ္။

“အရိုးကြင္းဆက္” ဆိုတာသမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရားရွင္ေတြနဲ႔သာ သက္ဆိုင္တဲ့ သီးျခားဂုဏ္ထူးတစ္ခုျဖစ္သလို”အရိုးခ်ိတ္ဆက္” ဆိုတာလည္း ပေစၥကဗုဒၶါ ဘုရားရွင္တို့နဲ႔သာ သက္ဆိုင္တဲ့ သီးျခားဝိေသသတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ရဟႏၲာဆိုတာ ဘုရား | ပေစၥကဗုဒၶါတို့နဲ႔ႏွိုင္းယွဥ္ရင္ ပါရမီခ်င္းေရာ အသိဥာဏ္ခ်င္းေရာအဆင့္အတန္းအမ်ားႀကီး နိမ့္တာမို့သာမန္လူေတြလို ” အရိုးေတ့ဆက္ ” လို့ပဲပိဋကတ္ေတာ္နဲ႔ အညီ သံသယမရွိ မွတ္သားထားသင့္ပါတယ္။

အရွင္ဆႏၵာဓိက

#နို့ႏွစ္လုံးဖိုးလုံးေက်ပါတယ္ စာအုပ္မွ

Copy Link

https://m.facebook.com/story.php…