ဗဟုသုတ

ေပါင္းဖက္ရန္အသင့္ေတာ္ဆုံး အိမ္ေထာင္ဖက္ေန႔နံမ်ားနဲ႔ ေန႔ေကာင္းရက္သာမ်ား

ေပါင္းဖက္ရန္အသင့္ေတာ္ဆုံး အိမ္ေထာင္ဖက္ေန႔နံမ်ားနဲ႔ ေန႔ေကာင္းရက္သာမ်ား

ေဈးသုံးလည္းမလြယ္နဲ႔၊ ေရွးထုံးလည္းမပယ္နဲ႔ ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင္း မဂၤလာျပဳသင့္တဲ့ ရက္ျမတ္ေတြကို ေဝမၽွ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

ျမန္မာတို႔ရဲ့ ထုံတမ္းအစဥ္အလာမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး လက္ထပ္ထိမ္းျမားေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေဗဒင္ေတြေမးၿပီးျပကၡဒိန္ေတြ ၾကည့္ကာ ေန႔ေကာင္းရက္သာေတြ ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလို ထုံးတမ္းစဥ္လာက ေရွးအရင္အခ်ိန္တည္းက လူႀကီးမိဘေတြ ျပဳလုပ္လာၾကတဲ့ အစဥ္အလာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဘက္ေခတ္မွာေတာ့ အယူအဆေတြ သိပ္မရွိေတာ့ဘူးဆိုေပမယ့္ ေဈးသုံးလည္းမလြယ္နဲ႔၊ ေရွးထုံးလည္းမပယ္နဲ႔ ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင္း လက္ထပ္ေတာ့မယ့္ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ ေရွးအရင္တည္းက တြက္ခ်က္ထားတဲ့ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ ရန္ဖက္မ်ားနဲ႔အတူမဂၤလာျပဳသင့္တဲ့ ရက္ျမတ္ေတြကို ေဝမၽွ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ဖက္ – ဦး၊ သာ၊ စိန္၊ ပန္း၊ ဒန္း၊ လွ၊ ကို၊ ရွာဦး-သာ တနဂၤေႏြႏွင့္ေသာၾကာအိမ္ေထာင္ဖက္စိန္-ပန္း အဂၤါႏွင့္ၾကာသပေတးအိမ္ေထာင္ဖက္

ဒန္း-လွ စေနႏွင့္ ဗုဒၶဟူး အိမ္ေထာင္ဖက္ကို-ရွာ တနလၤာႏွင့္ ရာဟု အိမ္ေထာင္ဖက္အိမ္ေထာင္ျပဳရန္မသင့္တဲ့ ရန္ဖက္ – ဓမၼာ၊ ေသာက ၊ အင္းဝ၊ ရာဇာဓ မၼာ – စေနနဲ႔ ၾကာသပေတး အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္

ေသာ က – ေသာၾကာႏွင့္ တနလၤာ အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္အင္း-၀ တနဂၤေႏြႏွင့္ ဗုဒၶဟူး အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္ရာ-ဇာ ရာဟုႏွင့္ အဂၤါ အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္ မိတ္ဖက္ – ေအာင္၊ ပ၊ ကုလား၊ ေဆြသား၊ ေနာင္ရင္းေအာင္ ပ တနဂၤေႏြႏွင့္ ၾကာသပေတး မိတ္ဖက္သင့္သည္

ကု လား တနလၤာႏွင့္ ဗုဒၶဟူး မိတ္ဖက္သင့္သည္ေဆြ သား အဂၤါႏွင့္ ေသာၾကာ မိတ္ၿဂိဳလ္သင့္သည္ေနာင္ ရင္း စေနႏွင့္ ရာဟု မိတ္ၿဂိဳလ္သင့္သည္

ကမၻာ့ရန္ – ဦးညိဳ၊ ေခမာ၊ သုတ၊ ေဝရီဦး-ညိဳ တနဂၤေႏြႏွင့္ အဂၤါ ေခ-မာ တနလၤာႏွင့္ ၾကာသပေတးသု-တ ေသာၾကာႏွင့္ စေနေဝ-ရီ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ရာဟု

ေန႔နံ ခုႏွစ္နံကို အုပ္စိုးသည့္ သတၱဳရတနာမ်ား

တနဂၤေႏြ – ေၾကးနီ

တနလၤာ – ပတၱ်မား

အဂၤါ – ေရႊ

ဗုဒၶဟူုး – ေက်ာက္သံပတၱျမား

ၾကာသပေတး -ေငြ

ေသာၾကာ-ပုလဲ

ေစန-သံ

ရက္ရာဇာ ေရြးနည္း

တန္ခူး သာလွ – တန္ခူးလမွာ ေသာၾကာ- ဗုဒၶဟူးထြန္းပ ကဆုန္ – ကဆုန္လမွာ စေန – ၾကာသပေတးနယုျႏ္ညႏ္႕စ – နယုႏႅမြာ အဂၤါေအာင္လွဝါဆို – ဝါဆိုလတြင္ တနဂၤေႏြ- ဗုဒၶဟူးသာလိုဝါေခါင္ – ဝါေခါင္လတြင္ ဗုဒၶဟူး-ေသာၾကာ

ျမေတာင္ ေတာ္သလင္း -ေတာ္သလင္းလတြင္ ၾကာသပေတး-စေနသီတင္းကၽြတ္ ဆီ – သီတင္းကၽြတ္လတြင္ အဂၤါေသာရီ တန္ေဆာင္မုန္း – တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ ေသာၾကာ -ရာဟု ခ်မ္းတုန္ နတ္ေတာ္ – နတ္ေတာ္လတြင္ တနလၤာ – စေနမိေနာ္ျပာသို ျပာသိုလတြင္ ၾကာသပေတး-စေန

မိညိဳတပို႔တြဲ တပို႔တြဲလတြင္ -အဂၤါ – ၾကာသပေတးထဲဝင္တေပါင္း တေပါင္းလတြင္ စေန – ဗုဒၶဟူး ေဆာင္တိုင္းေအာင္မည့္ ရက္ေကာင္းရာဇာျဖစ္ေပသည္။

ျပႆဒါးရက္ေရြးနည္း

တန္ခူးဝါေခါင္ ၊ တိမ္ေတာင္ထြန္းေပၚ လနတ္ေတာ္ ေမလ်ာ ေႁမြနဲ႔ႂကြက္ (စေန ၊ ၾကာသပေတး)

ကဆုန္ ေတာ္သလင္း ျပာသိုတြင္း စြယ္ရင္းျဖဴစင္ ပူးႏွင့္ဆင္ (ေသာၾကာ ၊ ဗုဒၶဟူး)

နယုန္ ဝါကၽြတ္ ႏွင္းစြတ္စိုရႊဲ တပို႔တြဲ၊ ပ်ံဝဲေတာင္ဟုန္ က်ား ဂဠဳန္ (တနလၤာ ၊ တနဂၤေႏြ)

ဝါဆို တန္ေဆာင္မုန္း ပူတုန္ခ်မ္းေျပာင္း လတေပါင္း မေကာင္းတဲ့ေန႔ ဟိုင္းျခေသၤ့ (ဟိုင္း= ရာဟု ၊ ျခေသၤ့ = အဂၤါ) မေကာင္းေန႔မ်ား ျပႆဒါး မုခ်ေရွာင္ကာသြားရမည္ျဖစ္ပါတယ္

ၿဂိဳလ္ေန ၿဂိဳလ္သက္မ်ား

တနဂၤေႏြ ၿဂိဳလ္သက္ – ၆ႏွစ္

တနလၤာ ၿဂိဳလ္သက္ – ၁၅ ႏွစ္

အဂၤါ ၿဂိဳလ္သက္ – ၈ ႏွစ္

ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳလ္သက္ – ၁၇ ႏွစ္

ၾကာသပေတး ၿဂိဳလ္သက္ – ၁၉ႏွစ္

ေသာၾကာ ၿဂိဳလ္သက္ – ၂၁ ႏွစ္

စေန ၿဂိဳလ္သက္- ၁၀ ႏွစ္

ရာဟုၿဂိဳလ္ – ၁၂ ႏွစ္ အဲဒီ့ၿဂိဳလ္ေတြအားလုံးေပါင္းလိုက္ရင္ ၁၀၈ ရတယ္ ၁၀၈ နဝင္းလို႔ေခၚၾကေလသည္။

Credit- Original Writer